Ders Adı Bitirme Projesi
Ders Kodu MYO-3003
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Gözde ÖZKAN TÜKEL, Öğr. Gör. Dr. Perihan TÜZÜN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Çalışma konusunu belirleme, Çalışma ile ilgili araştırma yapma, Çalışmayı derleme, Çalışmayı sunma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Meslek derslerinde öğrendiği teorik bilgileri, seçilmiş bir konu üzerinde kullanabilme. Seçilen konu ile ilgili araştırma yapabilme, bilgi toplayabilme.
No Dersin Kazanımları  
1 Bitirme Projesinin amacı, hedefi, içeriği ve izlenecek yöntemin belirler.
2 Bitirme projesi konusu ile ilgili kaynak taraması yapar.
3 Bitirme Projesini, ileri düzeydeki bilgi ve beceriler kullanarak yorumlar, analiz eder, araştırmaya ve kanıtlara dayalı yorumlar ve çıkarımlar üretir.
4 Bitirme Projesi ile ilgili verilerin kaynakların, yorumların ve sonuçlarının bilimsel ve etik değerlerini kavrar.
5 Bitirme projesi konuları üzerine genel düzeltmeler yaparak çıkan sorunları çözer.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Proje ve Proje Yönetimine Giriş
  Ön Hazırlık: Proje ve Proje Yönetimine Giriş
2 Proje Yönetiminde Bilgi Alanları
  Ön Hazırlık: Proje Yönetiminde Bilgi Alanları
3 Projenin Başlatılması
  Ön Hazırlık: Projenin Başlatılması
4 Projenin Planlanması
  Ön Hazırlık: Projenin Planlanması
5 Proje Kapsam Yönetimi
  Ön Hazırlık: Proje Kapsam Yönetimi,
6 Proje Zaman Yönetimi
  Ön Hazırlık: Proje Zaman Yönetimi
7 Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
  Ön Hazırlık: Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
8 Proje Kalite Yönetimi
  Ön Hazırlık: Proje Kalite Yönetimi
9 Projenin Planlanması II
  Ön Hazırlık: Projenin Planlanması II
10 Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
  Ön Hazırlık: Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
11 Bütçeleme ve Risk Yönetimin Planlanması
  Ön Hazırlık: Bütçeleme ve Risk Yönetimin Planlanması
12 Projenin Yürütülmesi
  Ön Hazırlık: Projenin Yürütülmesi
13 Projenin İzlenmesi ve Kontrolü
  Ön Hazırlık: Projenin İzlenmesi ve Kontrolü
14 Projenin Kapatılması
  Ön Hazırlık: Projenin Kapatılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Programı başarıyla tamamlamak için faydalanılan teknolojik donanımları başarıyla kullanabilmek. 3
2 Programı başarıyla tamamlayabilmek ve alanında çalışmaya başladıktan sonra verimini ve başarılarını arttırmada önem kazanan, iktisat, işletme, pazarlama, hukuk ve muhasebe gibi yardımcı alanlarda yeterli bir alt yapı oluşturabilmek. 3
3 Kitap, akademik çalışma, seminer, konferans, internet ve diğer araç ve bilgi kaynaklarını kullanarak; Finans, bankacılık ve/veya sigortacılık konularında orta üst düzey yönetim görevlerinin gerektirdiği yeterli altyapıya ulaşabilmek. 3
4 Ulusal ve global piyasaları günlük olarak izleyerek ortaya çıkan gelişmeleri programda edindiği bilgi donanımını kullanarak yorumlayabilmek. 3
5 Durum analizi yapmak, strateji belirlemek, planlama yapmak ve uygulamak için gerekli olan teknolojik ve bilgi donanımlarını en etkili şekilde kriz ortamlarında kullanabilmek. 3
6 Görev alacağı finansal kuruluşun hedeflerini analiz ederek atılacak stratejik adımları belirleyebilmek, bunları hayata geçirmede yalnız olarak ya da ekip çalışması içinde insiyatif ve sorumluluklar üstlenebilme yeteneklerini geliştirebilmek 3
7 Müşteri ve personel ilişkilerinde etkili olabilme, liderlik yapabilme ve ikna edebilme yeteneklerini kullanarak problemleri çözebilmek yada işletme hedeflerini gerçekleştirmede çözüme gidebilmek. 3
8 Ekip çalışması içinde görev aldığı ortamlarda; kişisel yeteneklerini ortaya koyabilmek, bilgi potansiyelini ekip ortamına aktarabilmek ve insiyatif üstlenerek verilen görev ve hedefleri gerçekleştirebilmek ve bunu tüm ekip üyelerine maledebilmek 1
9 Gerek kendi alanı gerekse yan alanlarla ilgili haber, yayın, konferans, seminer ve diğer ortamları izleme ve okuma alışkanlığını geliştirmek ve hayat boyu öğrenme strateji oluşturabilmek 1
10 Finansal kuruluşların hizmet üretip sattığını, bunun gerçekleştirebilmenin yolunun da insan ilişkilerindeki başarıya dayandığını anlayabilmek ve benimseyebilmek 1
11 Hizmet ürününün hedeflenen düzeyde satılabilmesinde tanıtımın ve sosyal ilişkileri kavrayabilmek ve bu yöndeki yeteneklerini geliştirebilmek için sosyal aktiviteler ile etkinlikler ortamlarının organizasyonlarında öncü ve planlayıcı olabilmek 1
12 Finansal kuruluşların müşterilerine verdiği hizmetlerde uygulamaları gereken kamu yararı, sosyal sorumluluk ve meslek etiği kavramlarını benimseyebilmek ve uygulayabilmek 1
13 Finansal piyasalar ve finansal ürünler ile oyuncularını en üst düzeyde tanıyabilmek, görev aldığı ya da yönettiği kurumların başarılı olması ve büyüyebilmesi için etkin ve sonuç alıcı stratejiler oluşturarak uygulayabilmek 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 3 3
Sunum 1 1 1
Proje 1 3 3
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Açıköğretim Proye Yönetimi kitabı
Diğer Kaynaklar Açıköğretim Proye Yönetimi kitabı
Materyal
Dökümanlar Açıköğretim Proye Yönetimi kitabı
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri