Ders Adı Tekstil Teknolojisi 2
Ders Kodu MTA-3102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Tanfer Erdil
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İpliklere uygulanan fiziksel testler: İplik numarası, bükümü, düzgünsüzlüğü, tüylülüğü, mukavemeti ve kopma uzamasının tespitinde kullanılan modern test cihazları, bunların çalışma prensiplerinin ve elde edilen parametrelerin açıklanması: Uster Tester 4, Tensorapid and Tensojet, Zweigle gibi modern test cihazlarının tanıtımı. Test sonuçlarının Uster Dünya İstatistikleri ile karşılaştırılması. Kumaşlara uygulanan fiziksel ve mekanik testler: gramaj, kalınlık, kopma ve yırtılma mukavemeti, kopma uzaması, patlama mukavemeti.Aşınma ve boncuklanma dirençleri. Hava ve su buharı geçirgenlikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İplik ve kumaşlara uygulanan fiziksel testler hakkında temel bilgileri kavratmak ve bu testleri uygulamadaki pratik yetenekleri artırmak
No Dersin Kazanımları  
1 Tekstilde kalite kontrol hakkında genel bilgilerin verilmesi
2 İplik ve kumaş özellikleri ve ölçüm metot ve standartları hakkında teorik bilgilerin verilmesi
3 İplik ve kumaş testleri laboratuarda uygulamalı olarak gerçekleştirilerek, uygulama becerisinin kazandırılması
4 İplik ve kumaş testlerinden elde edilen test çıktı ve sonuçlarının yorumlanması,
5 istatistiksel analizlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgilerin öğrencilere kazandırılması
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tekstilde kalite kontrol, standartlar hakkında bilgi verilmesi. Lif, iplik ve kumaş özellikleri hakkında genel bilgilerin sınıflandırılması ve söz konusu özellikler arasındaki ilişkilerin verilmesi.
  Ön Hazırlık: “Tekstil Muayeneleri II” Ders Notları
2 İplik numaralandırma sistemlerinin tanıtımı, iplik numara ölçüm metotlarının verilmesi. Laboratuarda uygulamalı olarak iplik numara testlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: “Tekstil Muayeneleri II” Ders Notları
3 İplik bükümü, büküm yönü, büküm katsayısı, büküm sayısı gibi parametrelerin açıklanması, iplik bükümü-mukavemet arasındaki ilişkinin açıklanması, büküm test yöntem ve cihazları hakkında teorik bilgilerin verilmesi ve laboratuarda iplik büküm testi gerçekleştirilerek sonuçların değerlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: “Tekstil Muayeneleri II” Ders Notları
4 İplik büküm yönü ve sayısının kumaş özellikleri üzerindeki etkileri.
  Ön Hazırlık: “Tekstil Muayeneleri II” Ders Notları
5 İplik düzgünsüzlüğünün tanımı, önemi, düzgünsüzlük parametrelerinin tanıtılması, iplik düzgünsüzlük test yöntem ve cihazlarının açıklanması
  Ön Hazırlık: “Tekstil Muayeneleri II” Ders Notları
6 İplik düzgünsüzlük test çıktıları ve yorumlanmaları hakkında genel bilgilerin verilmesi. Farklı düzgünsüzlük test cihazlarından alınan sonuçların değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: “Tekstil Muayeneleri II” Ders Notları
7 İplik mukavemetinin tanımı, mukavemet ile ilişkili parametrelerin açıklanması, iplik mukavemetinin önemi, mukavemet ölçüm metot ve cihazlarının tanıtımı ve mukavemet test cihazlarından alınan sonuçların değerlendirilmesi
8 Kumas özelliklerinin sınıflanması:boyutsal ve yapısal özellikler,kimyasal özellikler,mekanik özellikler,duyusal özellikler. Kumaş gramajı, sıklığı, örtü faktörü, kumaştan alınan ipliklerde kıvrım hesabı gibi fiziksel özellikleri hakkında bilgi verilmesi ve uygulamalı olarak söz konusu analizlerin gerçekleştirilmesi.
9 Kumas mekanik özellikleri ve ölçüm yöntemleri:Kumaş mukavemeti ve önemi hakkında genel bilgilerin verilmesi, kumaşın kopma ve yırtılma (tek dil ve sarkaç metodu ile) mukavemet testleri, standartları ve test cihazları hakkında bilgi verilmesi. Laboratuarda kopma ve yırtılma mukavemet testlerinin uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının yorumlanması.
10 Kumas mekanik özellikleri ve ölçüm yöntemleri:Kumaş mukavemeti ve önemi hakkında genel bilgilerin verilmesi, kumaşın kopma ve yırtılma (tek dil ve sarkaç metodu ile) mukavemet testleri, standartları ve test cihazları hakkında bilgi verilmesi. Laboratuarda kopma ve yırtılma mukavemet testlerinin uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının yorumlanması.
11 Kumaş sürtünme mukavemeti, patlama mukavemeti, dikis mukavemeti ve dikis kayması hakkında bilgi verilmesi ve belirtilen özelliklerin ölçüm metotlarının tanıtılması.
12 Kumaşların boncuklanma ve aşınma özellikleri, önemi ve boncuklanma test metot ve cihazları hakkında teorik bilgilerin verilmesi. Laboratuarda boncuklanma ve aşınma testlerinin uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi ve test sonuçlarının değerlendirilmesi.
13 Kumaşların su geçirgenliği/iticiliği, hava geçirgenliği özellikleri, testleri, uygulama alanları hakkında teorik bilgilerin verilmesi ve su iticilik ve hava geçirgenliği testlerinin uygulamalı olarak gerçekleştirilerek sonuçlarının değerlendirilmesi.
14 Kumasların duyusal özellikleri (tutum, konfor, vb.) ve ölçüm yöntemleri.Duyusal özellikler ile fiziksel ve mekanik özellikler arasındaki iliskiler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 3
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 3
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 5
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 4
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 3
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 5
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 3
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 3
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 3
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 2
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 4 6 24
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu “Tekstil Muayeneleri II” Ders Notları, 2007, SDÜ Müh-Mimarlık Fak. Yayınları, Isparta.
Diğer Kaynaklar 1. Saville, B.P., Physical Testing of Textiles, The Textile Institute, Woodhead Publishing Ltd., 2000, England (ISBN.1855733676). 2. Bona, M., Textile Quality, Comett-Eurotex, Textilia, 1994, Italy. 3. Booth, J.E., Principles of Textile Testing, Butterworths, 1968, England. 4.Özdil, N., Kumaşlarda Fiziksel Kalite Kontrol Yöntemleri, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Arş. Ve Uyg. Merkezi Yayını, Yayın No.21, 2003, İzmir-Turkey. 5. Uster Tester 4, Application Handbook, V.1.0, 2001, Zellweger Uster, USA. 6. Uster World Statistics, 2003, Zellweger Uster, USA. 7. Uster Tensorapid 4 and Tensojet 4, Application Handbook, V.1.0, 2001, Zellweger Uster, USA. 8. Fabrics: Sensory and Mechanical Properties, D.P. Bishop, Textile Institute, UK, 1996. 9. Tekstil Materyallerinde Mukavemet Testleri, A. Okur, D.E.Ü. Mühendislik Fak.yayınları.No:303, İzmir, 2002. 10. Yarn Evenness, K. Slater, Textile Institute, UK, 1986.
Materyal
Dökümanlar Haftalık konular Power point sunuları ve ekstra dökümanlar olarak öğrencilere verilir.
Ödevler Toplam kalite yönetimi ve ilgili sistemler ile bu yöntemlerin tekstil proseslerindeki uygulamalarıyla ilgili ödevlerin hazırlanıp sınıfa sunumu yapılır.
Sınavlar 1 Ara sınav + 1 Final sınavı
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri