Ders Adı Temel Sanat Eğitimi
Ders Kodu KTT-3103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr.Emine KAYHAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sanat nesnesinin biçimini oluşturan öge ve ilkelerin tanımı, kompozisyondaki işlevleri ve birbirleri ile olan ilişkileri. Nokta, doku, çizgi, renk, boşluk- doluluk, açık- koyu, ışık-gölge, oran (ölçü), hareket, yön, strüktür, tekrar(ritm), uygunluk, zıtlık,sıradüzen, denge(simetri), bütünlük... Desen, çizgi tanımı, çizgi değerleri ve işlevleri Nesnelerin çizgisel çözümü, yüzey-kütle ilişkisi, Bakmak-görmek-algılamak Görsel alanda etki oluşumları ve bunların düzenlenmesi. Tasar ilkelerinin tanıtımı . plastik değerler ve tasar ilkeleri ile ilgili çeşitli kompozisyonlar oluşturmak bu dersin içeriğini oluşturur.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sanat öğrencisini yaratıcı güçlerini eğitimde görsel algıya bağlı deneyim ve birikintilerini denetleyip kullanabilmede görsel sanatların başlangıç ve temel eğitimi, amaç edinilmiştir. Temel sanat öğelerinin kavraması ve bu bilgilerin uygulamalı olarak deneyimlenmesi temel sanat eğitimi dersinin amacını oluşturur. Ders ayrıca öğrencinin sanat ve tasarım alanlarına dair genel bir vizyon ve bakışaçısı geliştirmesini hedeflemektedir.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Temel Sanat İlkelerini öğrenmek ve uygulayabilmek
2 2-) Farklı malzeme, teknik kullanımı ve uygulama yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
3 Kazandığı özel-öznel duyarlılık alanlarını çağının gerçeğiyle birleştirerek, yaşama ilişkin imgeler oluşturabilmek.
4 öğrenci özgün tasarımlarını yapar
5 Öğrenci disiplinlerarasılığı kavramıştır.
6 Öğrenci deneyimlerini kendi alanında da kullanabilir ve yaratıcı fikirler oluşturabilir.
7 Öğrenci günümüz sanatı ve tasarım alanlarına dair genel bir vizyon geliştirmiş olur.
8 Öğrenci sanat ve tasarım formasyonunda temel bilgilerle donanmış olur.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sanat'ın dalları, Temel Sanat Eğitimi'nin Tanımı, Önemi, Amacı, Temel Sanat Eğitimi dersinde yararlanılan kaynaklar, kullanılacak araç gereçlerin tanıtımı.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 1. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
2 Sanatı Meydana Getiren Unsurlar: Konu, Kompozisyon: Çizgi,Şekil,Valör,Tekstür-Doku, Renk, Denge,Malzeme ,Teknik, Armoni. Armoniyi Oluşturan Öğeler: Ritm, Tekrar, Dominant, Zıtlık, Değişiklik, Kısıtlama, Oran, Hareket, Hacim, Orjinallik. Obje çizimleri.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 2. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
3 Işık,gölge açık- koyu hakkında genel bilgi. Tabii ışık (doğal ışık) güneş, ay Mevzi ışık (yapay ışık) mum, lamba vb. Açık ? koyu, ton, valör, etüt, obje, fon Ton çubuğunu uygulama.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 3. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
4 Deseni gölgelendirmede dikkat edilecek noktalar. Işık gölge açık koyu değerler ile obje etüdünün yapılması. Objelere açık - koyu, ışık ?gölge ile form kazandırma.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 4. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
5 Sanat Elemanlarından nokta hakında bilgi. Tanımı, çeşitleri. Nokta ile yüzeylere form kazandırma.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 5. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
6 Nokta ile obje etüdü yapma.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 6. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
7 Sanatta noktanın önemi. Farklı yüzeyler üzerinde nokta çeşitleri ile soyut yüzeyler oluşturma.(12 adet 10 cm). Tasarımlardan bir tanesini büyük çalışma.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 7. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
8 Çizgi hakkında bilgi. Çizginin tanımı, çizgi çeşitleri, çizginin fiziki değişiklikleri: Tip, Yön, Boyut. Çizgi ile yüzeylere form kazandırma. Çizgi ile obje etüdü yapma.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 8. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
9 Çizginin psikolojik etkileri. Sanatta çizgi elemanı nerelerde kullanılır. Çizgi çeşitleri ile soyut yüzey düzenlemeleri. (12 adet 10 cm?lik kareler içinde). Çizgi ile yapılan tasarımlardan bir tanesini büyük çalışma.(25 cm)
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 9. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
10 Renk, renk grupları, renk çemberi oluşturma
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 10. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
11 Renk, renk grupları hakkında genel bilgi, ton çubuğu oluşturma.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 11. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
12 Tasar ilkeleri hakkında bilgi. Tasarım nedir? Tasarımı meydana getiren tasar öğeleri: Çizgi, Yön, Biçim, Ölçü, Aralık, Doku, Renk, Değer, Hareket, Işık-gölge.Tasar meydana getirmekte kullanılan ilkeler:Tekrar, Aralıklı tekrar, Uygunluk, Zıtlık, Koram, Egemenlik, Denge, Birlik. Tekrar( tam tekrar, tekrar ve değişken tekrar) ve aralıklı tekrar ilkesi ile ilgili uygulamalar.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 12. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır
13 Uygunluk, zıtlık, koram, egemenlik, denge, birlik ilkeleri ile ilgili uygulamalar.
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 13. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Bu konu ile ilgili 14. hafta yazılı ve görsel bilgileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
2 Metalde ayar düşürme-yükseltme bilgisinin uygulamalı olarak öğrenilmesi 2
3 Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımını yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak 2
4 Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 2
5 Sanatsal ve estetik öngörü ile üç boyutlu tasarımların çizilebilmesi 4
6 Tasarımların bilgisayar ortamında (jewelcad,rhinoceros) çizilebilesi 3
7 Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi 2
8 Süs taşını, metalle çevreleyip takı olarak kullanılmasını sağlamak 2
9 Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak 3
10 Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek 3
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 3
12 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabileceği kadar yabancı dil bilmek 3
13 Konuşma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 60
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu DEMİR, Abdullah ? ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
Diğer Kaynaklar DEMİR, Abdullah ? ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
Materyal
Dökümanlar DEMİR, Abdullah ? ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım, Mayıs 1996, İstanbul GÜNGÖR,Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul
Ödevler Ders içinde yapılan uygulamalar tamamlanır.
Sınavlar Teorik ve uygulama sınavı yapılacak. Uygulamaların değerlendirilmesinde ?uygulama değerlendirme formu? kullanılacak ve değerlendirmeler gruplar ile birlikte yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri