Ders Adı Genel İşletme
Ders Kodu BYA-3111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Mustafa Nuri Tuncay
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İşletme ve işletmecilik kavramları,işletmenin çevresi,işletmenin amaç ve sorumlulukları,işletme kurma nedenleri,kuruluş yeri ve seçimi,kuruluş yeri etkenleri ve kuruluş amaçları,kapasite,işletme yönetim fonksiyonları,temel işletme fonksiyonları,üretim fonksiyonu,pazarlama fonksiyonu,finansman fonksiyonu,insan kaynakları fonksiyonu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İşletmeyi fonksiyonlarına göre tanımak ve işletmenin işleyişini kavramak Son yıllarda yönetim uygulamalarında oldukça önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde bilgi teknolojisi alanında meydana gelen yeni gelişmeler toplumları ve işletmeleri önemli ölçüde etkilemiştir. Bilgisayarların ve kablosuz iletişim araçlarının işletmelerde ve evlerde her kesim tarafından yaygın biçimde kullanılması ile birlikte yeni iş yapma yöntem ve teknikleri ortaya çıkmıştır. Mal ve hizmetlerin ötesinde, üretim faktörleri de günümüz dünyasında daha serbest bir biçimde hareket etmektedir. Dünya küreselleşmenin etkisi altındadır. Bu derste, çeşitli kaynakların bir araya getirilerek toplumun gereksinimi olan mal ve hizmetlerin üretimi ve dağıtımı ile ilgili çeşitli faaliyet ve işlevlerin yapıldığı bir örgüt, kurum, kuruluş olarak ele alıp bu kurumda yapılan faaliyetlerle ve işlevlerle ilgi olarak bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Temel işletme kavramları ile birlikte işletme çeşitlerini sınıflandırır
2 2) Kuruluş çalışmalarını kavramak ve işletme büyüklüklerini ayırd eder
3 3) İşletmenin hayatını devam ettirebilmesi için yönetici ve lider kavramlarını ayırt ederek işletme içindeki pozisyonlarını kavrar
4 4) İşletmenin yönetim fonksiyonları içinde üretim, pazarlama ve satış süreçlerini tanıyarak; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim aşamalarını analiz eder
5 5) Girişimciliği ve girişimciliğin ekonomik gelişmedeki rolünü analiz eder
6 6) İşletmelerde ortaya çıkacak olası problemlere çözüm yönetimini ve bu problem ortamında başarılı olmanın yollarını analiz eder
7 7) Markalaşma kavramı ve marka çeşitlerini analiz eder
8 8) Globalleşen dünyada insan kaynakları yönetimini tanır
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İşletmeciliğe Giriş, iş yaşamı, girişimciler, yöneticiler, çalışanlar, işletmenin dış çevresi
2 İşletme türleri, işletmelerin yasal yapısı, kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen işletmeler
3 Dış ticaret, ithalat ve ihracat aşamaları, engelleri, dış ticaret yapan işletmelerin yapıları
4 İşletmenin vizyonu, misyonu, ilkeleri, Amaçları hedefleri ve stratejileri
5 Yönetim, yönetsel işlevler, planlama, karar verme, organize etme, yöneltme, koordinasyon ve denetleme
6 İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetiminin işlevleri, İK planlaması, işe alma, seçme ve yerleştirme, işe alıştırma, eğitim ve geliştirme,
7 Performans değerleme, ücret ve maaş yönetimi, yönetimi ve endüstriyel ilişkiler
8 Muhasebe işlevi, muhasebeciler, muhasebe türleri, muhasebe işlemlerinden yararlananlar, muhasebe ilkeleri
9 Finans işlevi,finans fon kaynakları, finansal piyasalar, çağdaş finansal teknikler
10 Üretim işlevi, üretim sistem ve stratejileri, üretim planlaması, imalat teknolojileri kararları,
11 Pazarlama işlevi, pazarlar ve alıcılar, pazarlama araştırması, pazarlama karması, mal ve hizmetler, hizmetler ve stratejiler
12 İşletme ve iktisat, iktisadi sistemler, mikro ekonomik konular, makro ekonomi konuları
13 Halkla ilişkiler işlevi, reklamcılık ve tanıtım, işletmelerde sosyal sorumluluk, etik
14 İşletme yaşamında yeni gelişmeler, küreselleşme olgusu, bilişim ve iletişim teknolojilerinde yeni gelişmeler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 5
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 1
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 5
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 3
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 4
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 5
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi 1
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 1
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 5
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek 1
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek 1
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 1
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 119    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu İşletme Bilimi Prof.Dr.Mahmut Tekin - 6.Baskı
Diğer Kaynaklar İşletme Bilimi Prof.Dr.Mahmut Tekin - 6.Baskı
Materyal
Dökümanlar İşletme Bilimi Prof.Dr.Mahmut Tekin - 6.Baskı
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri