Ders Adı Finans Matematiğine Giriş
Ders Kodu FBS-3207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğretim Görevlisi Yusuf Oktay UYSAL
Dersin Yardımcıları S. Dilek, Finans ve Sigorta Matematiği, Beta yayınları Meral Sucu, Funda Kul, “Finans Matematiği”, Nobel Akademik Yayıncılık, (2014).
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Faizin Ölçümü: Birikim ve tutar fonksiyonları, Efektif faiz oranı, Basit ve Bileşik Faiz, Bugünkü değer, Efektif iskonto oranı, Nominal faiz ve iskonto oranları, Anlık basit ve bileşik faiz oranı, Değişken faiz, Faiz ile ilgili uygulamalar: Temel problem, İki nakit akışının bugünkü değerinin eşitliği, Bilinmeyen ödeme zamanı, Bilinmeyen faiz oranı, Zaman periyotlarının belirlenmesi, Bilinmeyen faiz oranı, Zaman periyotlarının belirlenmesi, Örnek Uygulamalar, Temel Anüiteler: Dönem sonu anüiteler, Dönem başı anüiteler, Bir Anüitenin herhangi bir tarihteki değeri, Sonsuz sayıda ödeme yapılan anüiteler, Bilinmeyen dönem sayısı, Bilinmeyen faiz oranı, Değişken faiz oranlı anüiteler, Temel anüiteler ile ilgili uygulamalar, Genel Anüiteler: Faiz dönüşüm döneminden farklı sıklıkta yapılan ödemeler, Değişken anüiteler, Aritmetik seri biçiminde değişen ödemeli anüiteler, Geometrik seri biçiminde değişen ödemeli anüiteler, Borç ödemeleri, Ödenmemiş borç tutarı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Faiz, anüite kavramlarının ve temel borç ödeme yöntemlerinin net bir şekilde anlaşılmasını sağlayarak finansal işlemlerin analizi üzerine temel bilgi kazandırmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Finans matematiği kavramlarını kullanır.
2 Finans matematiği kavramlarının matematiksel açıdan ele alınışını kavrar
3 Finans matematiği kavramlarının istatistiksel açıdan ele alınışını kavrar
4 Basit faiz Faiz oranları, nominal, efektif faiz konularını kavrar
5 İç faiz , dış faiz konularını kavrar
6 İç faiz İskonto oranı, ortalama vade konularını kavrar
7 Bileşik faiz teorisi uygulamaları konusunu kavrar
8 Bileşik faizden biriken değer konusunu kavrar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sayılar; Doğal Sayı, Tam sayı, Rasyonel Sayı, İrrasyonel Sayı ve Reel Sayı, Ondalıklı ve Devirli Sayılar, Üslü sayılarda işlemler, Özdeşlikler, Çarpanlara Ayırma
2 Denklemler, Birinci Dereceden Denklemler, İkinci Dereceden Denklemler, Oran ve Orantı, Orantı Çeşitleri, Aritmetik Ortalama, Geometrik Ortalama, Denklem Problemleri
3 Yüzde, Binde hesaplamaları, Maliyet ve Kar Hesaplamaları, Esas Değer, Yüzde Değer Hesapları
4 Basit Faiz ve Basit İskonto, Dış Faiz
5 Faizin Ölçümü: Birikim ve tutar fonksiyonları, Efektif faiz oranı, Bileşik Faiz.
6 Bugünkü değer, Gelecek değer, Şimdiki değer, Efektif iskonto oranı, Nominal faiz ve iskonto Oranları.
7 Faiz ile ilgili uygulamalar: Örnek Uygulamalar.
8 Temel Anüiteler: Dönem sonu anüiteler, Dönem başı anüiteler
9 Anüitelerde Gelecek Değer
10 Anüitelerde Bugünkü Değer; Normal anüitelerde bugünkü değer, Peşin anüitelerde bugünkü değer
11 Anüitelerde Bugünkü Değer; Geciktirilmiş anüitelerde bugünkü değer, Daimi anüitelerde bugünkü değer
12 Genel Anüiteler: Aritmetik ve geometrik seri biçiminde değişen ödemeli anüiteler
13 Borç ödemeleri; Her devre faizin, vade sonunda anaparanın ödendiği borçlanmalar, Anapara ve faizin vade sonunda bir defada ödendiği borçlanmalar, Eşit taksitlerle ödenen borçlanmalar
14 Son taksit dışında diğer taksitlerin eşit olarak ödendiği borçlanmalar, Eşit anapara paylı olarak ödenen borçlanmalar, Ödeme fonu oluşturarak ödenen borçlanmalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Programı başarıyla tamamlamak için faydalanılan teknolojik donanımları başarıyla kullanabilmek. 5
2 Programı başarıyla tamamlayabilmek ve alanında çalışmaya başladıktan sonra verimini ve başarılarını arttırmada önem kazanan, iktisat, işletme, pazarlama, hukuk ve muhasebe gibi yardımcı alanlarda yeterli bir alt yapı oluşturabilmek. 5
3 Kitap, akademik çalışma, seminer, konferans, internet ve diğer araç ve bilgi kaynaklarını kullanarak; Finans, bankacılık ve/veya sigortacılık konularında orta üst düzey yönetim görevlerinin gerektirdiği yeterli altyapıya ulaşabilmek. 5
4 Ulusal ve global piyasaları günlük olarak izleyerek ortaya çıkan gelişmeleri programda edindiği bilgi donanımını kullanarak yorumlayabilmek. 5
5 Durum analizi yapmak, strateji belirlemek, planlama yapmak ve uygulamak için gerekli olan teknolojik ve bilgi donanımlarını en etkili şekilde kriz ortamlarında kullanabilmek. 5
6 Görev alacağı finansal kuruluşun hedeflerini analiz ederek atılacak stratejik adımları belirleyebilmek, bunları hayata geçirmede yalnız olarak ya da ekip çalışması içinde insiyatif ve sorumluluklar üstlenebilme yeteneklerini geliştirebilmek 5
7 Müşteri ve personel ilişkilerinde etkili olabilme, liderlik yapabilme ve ikna edebilme yeteneklerini kullanarak problemleri çözebilmek yada işletme hedeflerini gerçekleştirmede çözüme gidebilmek. 5
8 Ekip çalışması içinde görev aldığı ortamlarda; kişisel yeteneklerini ortaya koyabilmek, bilgi potansiyelini ekip ortamına aktarabilmek ve insiyatif üstlenerek verilen görev ve hedefleri gerçekleştirebilmek ve bunu tüm ekip üyelerine maledebilmek 1
9 Gerek kendi alanı gerekse yan alanlarla ilgili haber, yayın, konferans, seminer ve diğer ortamları izleme ve okuma alışkanlığını geliştirmek ve hayat boyu öğrenme strateji oluşturabilmek 1
10 Finansal kuruluşların hizmet üretip sattığını, bunun gerçekleştirebilmenin yolunun da insan ilişkilerindeki başarıya dayandığını anlayabilmek ve benimseyebilmek 1
11 Hizmet ürününün hedeflenen düzeyde satılabilmesinde tanıtımın ve sosyal ilişkileri kavrayabilmek ve bu yöndeki yeteneklerini geliştirebilmek için sosyal aktiviteler ile etkinlikler ortamlarının organizasyonlarında öncü ve planlayıcı olabilmek 1
12 Finansal kuruluşların müşterilerine verdiği hizmetlerde uygulamaları gereken kamu yararı, sosyal sorumluluk ve meslek etiği kavramlarını benimseyebilmek ve uygulayabilmek 1
13 Finansal piyasalar ve finansal ürünler ile oyuncularını en üst düzeyde tanıyabilmek, görev aldığı ya da yönettiği kurumların başarılı olması ve büyüyebilmesi için etkin ve sonuç alıcı stratejiler oluşturarak uygulayabilmek 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 3 1 3
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 133    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu S. Dilek, Finans ve Sigorta Matematiği, Beta yayınları Meral Sucu, Funda Kul, “Finans Matematiği”, Nobel Akademik Yayıncılık, (2014).
Diğer Kaynaklar S. Dilek, Finans ve Sigorta Matematiği, Beta yayınları Meral Sucu, Funda Kul, “Finans Matematiği”, Nobel Akademik Yayıncılık, (2014).
Materyal
Dökümanlar S. Dilek, Finans ve Sigorta Matematiği, Beta yayınları Meral Sucu, Funda Kul, “Finans Matematiği”, Nobel Akademik Yayıncılık, (2014).
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri