Ders Adı Ticaret Hukuku
Ders Kodu FBS-3126
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Mustafa Nuri Tuncay
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ders, Ticaret Hukukunun ?işletme hukuku? kısmıyla sınırlıdır. Derste, Ticaret Hukukunun temel konuları ele alınmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ticari hayatı düzenleyen kurallardan bir kısmının; kişilerin hem bireysel hem de özel sektördeki çalışmalarında karşılaşacakları, uymak ve uygulamak zorunda kalacakları ticari hükümlerin tanıtılmasıdır. Bu derse ilişkin konular meslek sınavlarında da önemli bir yer tutmaktadır. Böylece öğrenci, bu tür sınavlar için gerekli olan bilgi birikimine de sahip olmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Ticaret hukukunun, hukuk sistemi ve ticari hayattaki rolü ve önemi.
2 Ticari işletmeye ilişkin temel işlemleri değerlendirebilecektir.
3 Ticaret sicilinin önemini kavrayabilmek
4 Şahıs işletmesi ve sermaye şirketleri arasındaki farkları kavrayabilmek.
5 Tacir sıfatından doğan hüküm ve sonuçları öğrenmek;
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ticaret Hukukunun konusu ve ilgili sistemler, ticari işletmenin temel nitelikleri ve tanımı.
2 Ticari işletmenin unsurları, merkez ve şube ayırımı.
3 Ticari işletmenin konu olduğu hukuki muameleler; işletmenin devri ve rehni.
4 Ticari iş ve ticari hüküm, ticari iş sayılmaya bağlanan sonuçlar, ticari yargı.
5 Gerçek ve tüzel kişilerde tacir sıfatının kazanılması ve kaybı.
6 Tacir sıfatının sonuçları.
7 Ticaret sicili, önemi ve fonksiyonları.
8 Ticaret unvanı ve işletme adı, Fikri mülkiyet hakları (Özellikle marka, coğrafi işaretler, patent ve know how).
9 Arasınav
10 Genel anlamda rekabet hukuku, haksız rekabet, şartları ve ilgili yaptırımlar.
11 Tacirler için defter tutma zorunluluğu, tutulacak defterler, hüküm ve sonuçları.
12 Cari hesap.
13 Tacir yardımcıları, bağlı tacir yardımcıları (ticari mümessil, ticari vekil, seyyar tüccar memurluğu).
14 Bağlı olmayan tacir yardımcıları (ticaret işleri tellalı, acenta, komisyoncu).
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Programı başarıyla tamamlamak için faydalanılan teknolojik donanımları başarıyla kullanabilmek. 4
2 Programı başarıyla tamamlayabilmek ve alanında çalışmaya başladıktan sonra verimini ve başarılarını arttırmada önem kazanan, iktisat, işletme, pazarlama, hukuk ve muhasebe gibi yardımcı alanlarda yeterli bir alt yapı oluşturabilmek. 4
3 Kitap, akademik çalışma, seminer, konferans, internet ve diğer araç ve bilgi kaynaklarını kullanarak; Finans, bankacılık ve/veya sigortacılık konularında orta üst düzey yönetim görevlerinin gerektirdiği yeterli altyapıya ulaşabilmek. 5
4 Ulusal ve global piyasaları günlük olarak izleyerek ortaya çıkan gelişmeleri programda edindiği bilgi donanımını kullanarak yorumlayabilmek. 4
5 Durum analizi yapmak, strateji belirlemek, planlama yapmak ve uygulamak için gerekli olan teknolojik ve bilgi donanımlarını en etkili şekilde kriz ortamlarında kullanabilmek. 5
6 Görev alacağı finansal kuruluşun hedeflerini analiz ederek atılacak stratejik adımları belirleyebilmek, bunları hayata geçirmede yalnız olarak ya da ekip çalışması içinde insiyatif ve sorumluluklar üstlenebilme yeteneklerini geliştirebilmek 3
7 Müşteri ve personel ilişkilerinde etkili olabilme, liderlik yapabilme ve ikna edebilme yeteneklerini kullanarak problemleri çözebilmek yada işletme hedeflerini gerçekleştirmede çözüme gidebilmek. 1
8 Ekip çalışması içinde görev aldığı ortamlarda; kişisel yeteneklerini ortaya koyabilmek, bilgi potansiyelini ekip ortamına aktarabilmek ve insiyatif üstlenerek verilen görev ve hedefleri gerçekleştirebilmek ve bunu tüm ekip üyelerine maledebilmek 4
9 Gerek kendi alanı gerekse yan alanlarla ilgili haber, yayın, konferans, seminer ve diğer ortamları izleme ve okuma alışkanlığını geliştirmek ve hayat boyu öğrenme strateji oluşturabilmek 3
10 Finansal kuruluşların hizmet üretip sattığını, bunun gerçekleştirebilmenin yolunun da insan ilişkilerindeki başarıya dayandığını anlayabilmek ve benimseyebilmek 5
11 Hizmet ürününün hedeflenen düzeyde satılabilmesinde tanıtımın ve sosyal ilişkileri kavrayabilmek ve bu yöndeki yeteneklerini geliştirebilmek için sosyal aktiviteler ile etkinlikler ortamlarının organizasyonlarında öncü ve planlayıcı olabilmek 2
12 Finansal kuruluşların müşterilerine verdiği hizmetlerde uygulamaları gereken kamu yararı, sosyal sorumluluk ve meslek etiği kavramlarını benimseyebilmek ve uygulayabilmek 2
13 Finansal piyasalar ve finansal ürünler ile oyuncularını en üst düzeyde tanıyabilmek, görev aldığı ya da yönettiği kurumların başarılı olması ve büyüyebilmesi için etkin ve sonuç alıcı stratejiler oluşturarak uygulayabilmek 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 62    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Ticaret Hukuk Bilgisi Prof.Dr.Fatih Bilgili, Doç.Dr. Ertan Demirkapı. ( Dora Yayıncılık )
Diğer Kaynaklar Ticaret Hukuk Bilgisi Prof.Dr.Fatih Bilgili, Doç.Dr. Ertan Demirkapı. ( Dora Yayıncılık )
Materyal
Dökümanlar Ticaret Hukuk Bilgisi Prof.Dr.Fatih Bilgili, Doç.Dr. Ertan Demirkapı. ( Dora Yayıncılık )
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri