Ders Adı Genel İşletme
Ders Kodu FBS-3105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Nazan ÖZENÇ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu ders ekonomi ve iş idaresi ile ilgili temel kavramlar, etik, sosyal sorumluluk, yönetimin fonksiyonları, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, girişimcilik, üretim, motivasyon konularda öğrencileri gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefleyen lisans düzeyinde bir derstir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere iş yönetimi ve iş dünyası ile ilgili temel kavram ve teknikler konusunda bilgi vermek, öğrencilerin kavramların iş dünyasına nasıl uygulandığı konusunda bilgi sahibi olmalarını, öğrencileri iş idaresiyle ilgili alacakları diğer derslere hazırlıklı hale getirmektedir.
No Dersin Kazanımları  
1 İş yönetimi ile ilgili doğru ve aradığı bilgiye ulaşabilecektir.
2 İşletme ile mikro ve makro çevresi arasındaki bağlantıları açıklayabilecektir.
3 İşletmelerin roller ve temel türlerini tanımlayabilecektir.
4 Bir işletmenin hem hukuki hem yönetsel kuruluş aşamaları hakkında bilgiye sahip olunabilecektir.
5 İnsan kaynakları yönetim ve işlev bilgisine sahip olur.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Temel İşletmecilik Kavramları
2 Tarihsel Süreç İçinde İşletmeler
3 İşletme Türleri
4 İşletmelerin Önemi, Amaçları ve Çevresel Unsurları
5 İşletmelerin Kuruluşu
6 Yönetim İşlevleri
7 Üretim Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi Fonksiyonu
8 Ara Sınavları
9 Pazarlama Fonksiyonu
10 Pazarlama Fonksiyonu
11 İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonu
12 Halkla İlişkiler Fonksiyonu
13 Araştırma ve Geliştirme Fonksiyonu
14 İşletmelerde Kullanılan Sayısal Karar Modelleri ve Yöntemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Programı başarıyla tamamlamak için faydalanılan teknolojik donanımları başarıyla kullanabilmek. 5
2 Programı başarıyla tamamlayabilmek ve alanında çalışmaya başladıktan sonra verimini ve başarılarını arttırmada önem kazanan, iktisat, işletme, pazarlama, hukuk ve muhasebe gibi yardımcı alanlarda yeterli bir alt yapı oluşturabilmek. 5
3 Kitap, akademik çalışma, seminer, konferans, internet ve diğer araç ve bilgi kaynaklarını kullanarak; Finans, bankacılık ve/veya sigortacılık konularında orta üst düzey yönetim görevlerinin gerektirdiği yeterli altyapıya ulaşabilmek. 5
4 Ulusal ve global piyasaları günlük olarak izleyerek ortaya çıkan gelişmeleri programda edindiği bilgi donanımını kullanarak yorumlayabilmek. 5
5 Durum analizi yapmak, strateji belirlemek, planlama yapmak ve uygulamak için gerekli olan teknolojik ve bilgi donanımlarını en etkili şekilde kriz ortamlarında kullanabilmek. 5
6 Görev alacağı finansal kuruluşun hedeflerini analiz ederek atılacak stratejik adımları belirleyebilmek, bunları hayata geçirmede yalnız olarak ya da ekip çalışması içinde insiyatif ve sorumluluklar üstlenebilme yeteneklerini geliştirebilmek 5
7 Müşteri ve personel ilişkilerinde etkili olabilme, liderlik yapabilme ve ikna edebilme yeteneklerini kullanarak problemleri çözebilmek yada işletme hedeflerini gerçekleştirmede çözüme gidebilmek. 5
8 Ekip çalışması içinde görev aldığı ortamlarda; kişisel yeteneklerini ortaya koyabilmek, bilgi potansiyelini ekip ortamına aktarabilmek ve insiyatif üstlenerek verilen görev ve hedefleri gerçekleştirebilmek ve bunu tüm ekip üyelerine maledebilmek 4
9 Gerek kendi alanı gerekse yan alanlarla ilgili haber, yayın, konferans, seminer ve diğer ortamları izleme ve okuma alışkanlığını geliştirmek ve hayat boyu öğrenme strateji oluşturabilmek 3
10 Finansal kuruluşların hizmet üretip sattığını, bunun gerçekleştirebilmenin yolunun da insan ilişkilerindeki başarıya dayandığını anlayabilmek ve benimseyebilmek 4
11 Hizmet ürününün hedeflenen düzeyde satılabilmesinde tanıtımın ve sosyal ilişkileri kavrayabilmek ve bu yöndeki yeteneklerini geliştirebilmek için sosyal aktiviteler ile etkinlikler ortamlarının organizasyonlarında öncü ve planlayıcı olabilmek 4
12 Finansal kuruluşların müşterilerine verdiği hizmetlerde uygulamaları gereken kamu yararı, sosyal sorumluluk ve meslek etiği kavramlarını benimseyebilmek ve uygulayabilmek 4
13 Finansal piyasalar ve finansal ürünler ile oyuncularını en üst düzeyde tanıyabilmek, görev aldığı ya da yönettiği kurumların başarılı olması ve büyüyebilmesi için etkin ve sonuç alıcı stratejiler oluşturarak uygulayabilmek 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 101    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Babacan, M. vd. (Ed. Babacan M.) (2013), ilkeler ve İşlevlerle İşletme, Detay Yayıncılık, Ankara. Ünsalan, E., Şimşeker, B. (2012), İşletme Yönetimi I-II, Detay Yayıncılık, Ankara. Sabuncuoğlu, Z., Tokol, T.(2013), Meslek Yüksekokulları İçin Genel İşletme, Beta Yayıncılık, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Babacan, M. vd. (Ed. Babacan M.) (2013), ilkeler ve İşlevlerle İşletme, Detay Yayıncılık, Ankara. Ünsalan, E., Şimşeker, B. (2012), İşletme Yönetimi I-II, Detay Yayıncılık, Ankara. Sabuncuoğlu, Z., Tokol, T.(2013), Meslek Yüksekokulları İçin Genel İşletme, Beta Yayıncılık, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Babacan, M. vd. (Ed. Babacan M.) (2013), ilkeler ve İşlevlerle İşletme, Detay Yayıncılık, Ankara. Ünsalan, E., Şimşeker, B. (2012), İşletme Yönetimi I-II, Detay Yayıncılık, Ankara. Sabuncuoğlu, Z., Tokol, T.(2013), Meslek Yüksekokulları İçin Genel İşletme, Beta Yayıncılık, İstanbul.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri