Ders Adı Teknik Resim
Ders Kodu YTM-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Önder UYSAL
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği - Teknik Resim Araç ve Gereçlerinin Tanıtımı, - Yazı ve Çizgi Çizme Teknikleri, - Geometrik Şekil Çizimleri, - İzdüşüm Teorisi, - Perspektiften Görünüş Çıkarmak ve Tamamlamak, - Ölçek ve Ölçülendirme Teknikleri, - 3. Ortak Görünüş Çıkarmak, - Noksan Verilen Görünüşleri Çıkarmak, - Kesit Görünüşler Almak, - Perspektif Çizim Teknikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu derste mühendislik eğitiminin temeli olan, öğrencilere teknik resimin araç ve gereçlerini kullanma, teknik resimin tarımsal ve endüstriyel alanlardaki yerini ve önemini kavrama, bir tasarımın imalatı için gerekli olan üç görünüşünü çizebilme, perspektif görünüşünü elde edebilme, kesitini alabilme ve ölçülendirme yapabilme yeteneğini kazandırma sonucunda öğrencilere meslek yaşamında gereksinim duyacakları "Temel Teknik Resim" bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Teknik resmin mesleki alanda yararını kavramaya yardımcı olmak.
2 Standartlara uygun yazı yazabilmeye yardımcı olmak.
3 Teknik resimleri ölçülendirmenin nasıl yapılması gerektiği hakkında yeterli bilgileri edinmek.
4 Makina parçalarının teknik resimlerini çizebilmek.
5 Makina parçalarının kesit görünüşlerini çizebilmek.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 - Teknik Resimin Amacı ve Önemi, - Çizimde Kullanılan Araç ve Gereçlerin Tanıtımı, - Teknik Resim Çizimleri Yapılırken Uygulanacak İşlem Sırasının Açıklanması, - Kalem, Pergel Takımı, Gönyeler, T-Cetvelleri, Resim Masaları ve Şablonlar Gibi Araç-Gereçlerin Kullanımının Öğretilmesi.
  Ön Hazırlık: -
2 - Resim Kağıtlarının Katlanması ve Boyutları, - Standart Yazı Yazma, - Çizgi Tipleri, - Resim Çizerken Uygulanacak Kurallar, - Formalar - Yazı Alanı ve Yazma İşlemi, - Başlık Yapılması, - Çeşitli Tip Çizgilerin Öğrenilmesi, - Çizgilerin Doğru Kullanım Örnekleri.
  Ön Hazırlık: -
3 Geometrik Şekil Çizimleri: - Bir Doğrunun Ortasından Dik Çıkılması, -Verilen Doğruya Dışındaki Bir Noktadan Dik İnmek, - Verilen Doğrunun Üzerinde Bulunan Bir Noktadan Dik Çıkmak, - Verilen Doğrunun Ucundaki Bir Noktadan Dik Çıkmak, - Verilen Bir Doğruyu İstenilen Sayıda Eşit Parçaya Bölmek, - Verilen Bir Açıyı İki Eşit Parçaya Bölmek, - Bir Açının İki ve Üç Eşit Parçaya Bölünmesi, - Daire İçine Eşkenar Üçgen Çizmek.
  Ön Hazırlık: -
4 Geometrik Şekil Çizimleri: - Daire İçine Kare Çizilmesi, - Daire İçine Düzgün Beşgen Çizilmesi, - Daire İçine Altıgen Çizilmesi, - Daire İçine Genel Yöntemle Çokgen Çizilmesi, - Elips Çizilmesi.
  Ön Hazırlık: -
5 Görünüşlerin Elde Yöntemleri: - Temel İzdüşüm Yöntemleri, - Temel İzdüşüm Düzlemleri, - Konu İle İlgili Örnek Çizimler.
  Ön Hazırlık: -
6 Görünüşlerin Çıkarılması: - Özel Görünüşler, - Kısmi Görünüşler ve Lokal Görünüşler, - Cisimlerin İzdüşümleri İle İlgili Örnek Çizimler, - Özel, Kısmi ve Lokal Görünüşleri İçeren Çizimler.
  Ön Hazırlık: -
7 Görünüş Çıkarma ve 3. Ortak Görünüşler: - Simetrik Parçaların Görünüşleri, - Kesikli Görünüşler, - Cisimlerin İzdüşümleri İle İlgili Örnek Çizimlerin Yapılması, - Simetrik Parçaların Görünüşleri ve Kesikli Görünüşleri İçeren Çizimler.
  Ön Hazırlık: -
8 - Perspektif Resimler, - Paralel Perspektifler, - Perspektiflerde Silindirik ve Eğik Kısımlar, - İzometrik Perspektif İle İlgili Çizimler, - Silindirik ve Eğik Kısımları İçeren İzometrik Perspektif İle İlgili Çizimler.
  Ön Hazırlık: -
9 -Eğik Perspektifler, -Eğik Perspektifler İle İlgili Örnek Çizimler, -Eğik Perspektiftlerin Silindirik Kısımların Çizimleri.
  Ön Hazırlık: -
10 ----------
  Ön Hazırlık: -
11 ----------
  Ön Hazırlık: -
12 ----------
  Ön Hazırlık: -
13 ----------
  Ön Hazırlık: -
14 ----------
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 5
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 5
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 5
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 5
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 5
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 2
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 2
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 20 2
Devam 14 1
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 100
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 20 1 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 78    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Teknik resim ders notları, ders çizimleri ve sunular
Diğer Kaynaklar Teknik resim Doç. Dr. Saim BASTABAN - Yrd. Doç. Dr. İsmail ÖZTÜRK, Atatürk Üni. Ziraat Fakültesi, ERZURUM
Materyal
Dökümanlar Dönem başında konu ile ilgili makaleler, projeler uygulama notları, kitaplardan derlenmiş ders sunuları öğrencilerle paylaşıldı.
Ödevler Genel Teknik Resim ile ilgili çizimler ödev olarak verilir.
Sınavlar Çizim yeteneklerini ölçme amaçlı ve teknik resim işaret ve sembolleri çizgileri tanıma amaçlı çizim yaptırılarak sınav gerçekleştirilir.
Materyal Diğer ....
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri