Ders Adı EKOLOJİ
Ders Kodu YBT-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 2-Erhan Koçak
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ekoloji, tanımı, ekolojinin tarihsel gelişimi, ekolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi, ekolojide temel kavramlar, ekolojinin bölümleri, birey ekolojisi, çevre, faktör ve ekolojik niş, sınırlayıcı faktörler, sıcaklık, ışık, su, iyonize radyasyon, toprak), çevre faktörlerine tolerans, ekosistem ekolojisi, ekosistemin ögeleri, doğal ekosistemlerde değişim ve oluşum, agro-ekosistemler, ekosistemlerin sınıflandırılması, karasal ekosistemler, tatlı su ekosistemleri, özel ekosistemler, deniz ekosistemleri, popülasyon ekolojisi, kommunite ekolojisi, birlikte evrim, biyoçeşitlilik, ekosistemin temel işlevleri, enerji akımı, termodinamik yasaları, güneş ışığı ve çevredeki enerji, verimlilik kavramı, besin zincirinde enerji paylaşımı, biyo-jeokimyasal döngüler; azot, fosfor, kükürt, karbon ve su döngüleri, zorunlu olmayan elementlerin döngüsü
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu ders kapsamında Ekolojideki ilke ve kavramların öğretilmesi ile çevre faktörlerinin canlıların yaşamlarına, gelişimlerine ve evrimlerine etkilerinin öğretilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 Bu ders kapsamında Ekolojideki ilke ve kavramların öğretilmesi ile çevre faktörlerinin canlıların yaşamlarına, gelişimlerine ve evrimlerine etkilerinin öğrenerek biyoteknoloji alanındaki çalışmalara temel oluşturmak
2 ...........
3 ...........
4 ...............
5 ...........
6 .................
7 ....................
8 .................
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ekoloji, tanımı, ekolojinin tarihsel gelişimi Ekolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi, ekolojide temel kavramlar
2 Ekolojinin Bölümleri, A- Birey ekolojisi a-Çevre, faktör ve ekolojik niş)
3 b- Sınırlayıcı faktörler (sıcaklık, ışık)
4 b- Sınırlayıcı faktörler (su, iyonize radyasyon, toprak)
5 c- Çevre faktörlerine tolerans
6 B- Ekosistem ekolojisi, ekosistemin ögeleri, doğal ekosistemlerde değişim ve oluşum, agroekosistemler
7 Ekosistemlerin sınıflandırılması (Karasal ekosistemler, Tatlı su ekosistemleri, Özel ekosistemler, Deniz ekosistemleri)
8 C- Popülasyon ekolojisi
9 Kommunite ekolojisi
10 Birlikte evrim, biyoçeşitlilik
11 Ekosistemin temel işlevleri, enerji akımı, termodinamik yasaları
12 Güneş ışığı ve çevredeki enerji, verimlilik kavramı, besin zincirinde enerji paylaşımı
13 Biyo-jeokimyasal döngüler; azot, fosfor, kükürt, karbon ve su döngüleri
14 Zorunlu olmayan elementlerin döngüsü
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel matematik, kimya, fizik, biyoloji ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olur. 2
2 Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanır. 1
3 Hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramlar hakkında geniş bilgi birikimi edinir. 1
4 Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili uygulama becerileri edinir. 1
5 Biyoteknoloji uygulamalarını hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla algılayabilir. 1
6 Hem bağımsız çalışabilme hem de grup çalışmasında yer alma becerisi kazanır. 2
7 Alanındaki yeni gelişmelere bilgi teknolojilerini kullanarak erişebilir. 2
8 Bilim dalı ile ilgili konularda toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurabilme becerisi kazanır. 4
9 Bilim dali ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak proje yapma ve yürütme becerisi kazanır. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 5 10
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Odum, E.P. and Barrett G. W. 2008. Ekolojinin Temel İlkeleri. Çeviri Editörü Prof. Dr. Kani Işık, Palme Yayınevi, 624 s., Ankara.
Diğer Kaynaklar Demirsoy, A. 2008. Kalıtım ve Evrim. 946 s. Meteksan Basımevi, Ankara. Eser, D., Geçit H.H. ve Emeklier, H.Y. 2000. Tarımsal Ekoloji Terim ve Tanımlar Sözlüğü (2. baskı). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No.1474, 95 s., Ankara. Eser, D. 1997. Tarımsal Ekoloji (2. baskı). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No.1473, 176 s., Ankara. Geldiay, R. ve Kocataş, A. 1975. Genel Ekoloji. Ege Üniv. Fen Fak. Yay. No. 65, 313 s., İzmir. Haktanır, K. ve Arcak, S. 1998. Çevre Kirliliği. Ankara Üni. Ziraat Fak. Yayın No. 1503, 323 s., Ankara. Smith, R.L.1992. Elements of Ecology. 617 pp. HarperCollins Publishers Inc. Şişli, M. N. 1980. Ekoloji. Hacettepe Üniversitesi Yayınları A 31. 212 s., Ankara.
Materyal
Dökümanlar Öğrenciye önerilen kaynak kitaplar, bilgisayar projeksiyon cihazı ve slayt makinası gibi görselliği destekleyici cihazlar
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını ve öğrenilen konuların tekrarını sağlamak
Sınavlar Ders en az bir ödev (%10), Fakülte Dekanlığı’ nca ilan edilecek bir resmi ara sınav (%30), ve dönem sonu sınavı (%60) ile değerlendirilecektir.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri