Ders Adı Toprak Biyolojisi
Ders Kodu YTO-303
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Toprak verimliliği ve bitkisel üretime ilişkin toprağın biyolojik özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Toprak verimliliği ve bitkisel üretime ilişkin toprağın biyolojik özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında insiyatif kullanır
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Mikrobiyolojik Toprak Araştırma Metotlarının Temel Prensipleri
2 Toprakta Organizma Sayım Metotları Toprak Örneklerinin Alınması Toprak Organizmalarının Sayımında Kullanılan Endirekt (Kültürel) Metotlar Toprak Organizmalarının Sayımında Kullanılan Direkt Metotlar
3 Toprakta Organizma Aktivitelerinin Belirlenmesi Yöntemleri Özel Olmayan (Genel) Metotlar Özel Dönüşüm Metotları
4 Toprakta Başlıca Organizma Grupları Bakteriler Mantarlar Algler Virüsler
5 Toprak Organizmalarının Ekolojileri Toprak Oluşumunda Organizmaların Rolü Toprak Mikroflorasının Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi Toprağın Mikroorganizma Varlığı Çevre Koşullarının Toprak Organizmaları Üzerine Etkileri
6 Toprak Strüktürü ile Toprak Mikroorganizmaları Arasındaki Etkileşim Toprak Organizmaları ile Yüksek Bitkiler Arasındaki İlişkiler Toprak Organizmalarının Birbirlerine Olan Karşılıklı Etkileri
7 Kültürel Tedbirlerle Toprak Organizmalarında Meydana Gelen Değişmeler Toprakların Kullanım Şekli
8 Zaralılarla Mücadele Tedbirlerinin Toprak Organizmalarına Etkisi Organizma Faaliyetleri ile Toprak Verimliliği Arasındaki İlişkiler ve Bazı Değerlendirmeler
9 Doğada C-Dolaşımı ve Organik Kısımların Ayrışması Basit Şeker ve Organik Asitlerin Parçalanmaları Polisakkaritlerin Parçalanması Selülozun Mikrobiyolojik Ayrıştırılması Hemisellüloz ve Polisakkaritide Benzeyen Bileşiklerin Parçalanması, Kompleks Yapılı Organik Artıkların Parçalanması, Karbonlu Hidrojenler
10 Protein ve Diğer Azotlu Bileşiklerin Parçalanmaları Toprakta Organik Maddelerin Ayrışmasında Etkili Faktörler Humus ve Humus Formları, Organik Maddeden Hasıl Olan Diğer Maddeler
11 Humin Maddelerinin Oluş Şekilleri Fonksiyon Açısından Humus Toprak Organik Maddesinin Toprak Verimliliğine Etkileri
12 Doğada Azot Dolaşımı ve Mikrobiyolojik Azot Fiksasyonu Asembiyotik Azot Fiksasyonu Sembiyotik Azot Fiksasyonu ve Rhizobium Türlerinin Genel Özellikleri Amonifikasyon Olayı Nitrifikasyon Olayı Denitrifikasyon ve Nitrat Redüksiyonu Toprağın Azot Bilançosu
13 Doğada Azot Dolaşımı ve Mikrobiyolojik Azot Fiksasyonu Asembiyotik Azot Fiksasyonu Sembiyotik Azot Fiksasyonu ve Rhizobium Türlerinin Genel Özellikleri Amonifikasyon Olayı Nitrifikasyon Olayı Denitrifikasyon ve Nitrat Redüksiyonu Toprağın Azot Bilançosu
14 Topraktaki Bazı Elementlerin Mikrobiyolojik Dönüşümleri Toprağın Stabil Agregatları ve Agregat Oluşumu Mikorriza Mantarlarının Tanımlanması ve Özelliklerinin Bildirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 3
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 3
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 2
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 3
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Toprak Mikrobiyolojisi. M. Çengel. Ege Üniversitesi Yayınları No: 558, İzmir, 2004. Yardımcı Deres Kitapları Toprak Biyolojisi. K.Haktanır ve S. Arcak. Ankara Üniversitesi Yayın No:1486, Ankara, 1997. Soil Microbial Ecology. F.B. Metting. Marcel Dekker, Inc., 1993, NY, USA. Soil Biochemistry. J-M. Bollag and G. Stotzky. Marcel Dekker, Inc., 1993, NY, USA.
Diğer Kaynaklar Role of Organic Matter in Modern Agriculture. Y. Chen and Y.Avnimelech. Martinus Nijhoff Publishers, 1986, Dordrecht, The Netherlands.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri