Ders Adı Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması
Ders Kodu YBB-401
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 1-Mehmet Ali KOYUNCU
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bahçe ürünlerinin (meyve, sebze, üzüm, çilek, fidan, tohum) muhafazasına ve pazara hazırlanmasına ilişkin çeşitli biyolojik ve teknik konular, hasat zamanı, hasat tekniği, sarartma, olgunlaştırma, ambalaj evi uygulamaları, ambalajlama, depolama yöntemleri, soğutma, havalandırma, fumigasyon. Hasattan sonra bahçe ürünlerinde meydana gelen fiziksel, kimyasal ve fizyolojik değişmeler. Depo hastalıkları ve bahçe ürünlerinin taşınması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bahçe ürünlerinde çiçeklenmeden hasata kadar olan gelişme dönemi içerisinde hücresel olayları ve meyve gelişimini irdelemek. Ayrıca derimden tüketici sofrasına ulaşıncaya kadar geçen sürede bahçe ürünlerinin karşılaştığı ortamları ve bu aşamada depo koşulları başta olmak üzere taşıma ve lojistik aşamalarında soğuk teknolojisini ve derim sonrası kayıpları irdelemek.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Bahçe ürünlerinin muhafazasını ve pazara hazırlanmasını öğrenir
2 2)Hasat zamanını, hasat tekniğini, ambalaj evi uygulamalarını ve ambalajlamayı öğrenir.
3 3) Hasattan sonra bahçe ürünlerinde meydana gelen fiziksel, kimyasal ve fizyolojik değişimleri öğrenir.
4 4) Depo hastalıklarını öğrenir.
5 5) Bahçe ürünlerinin taşınmasını ve lojistik aşamalarını öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Çiçeklenme, meyve tutumu, meyve şeklinin, meyve özgül ağırlığının ve meyvenin gelişmesi, meyve gelişme eğrileri
2 Hücresel gelişmeler, hücre beslenmesi, meyve oluşumu ve gelişiminde bitkisel hormonların rolü, meyve tutum ve gelişmesini etkileyen faktörler
3 Solunum, solunum oranı, solunum hızı ve solunum hızını etkileyen faktörler
4 Meyve olgunlaşması, absisyon olayı ve dökümler, hasat önü dökümü ve önlenmesi, dökümün kolaylaştırılması
5 Hasat öncesi dönemde meyve gelişmesini etkileyen faktörler
6 Hasat, hasat olumu, yeme olumu, erken ve geç hasatın sakıncaları
7 Hasat zamanının saptanması, hasat ölçütlerinde temel değerlerin belirlenmesi, hasat şekilleri ve yöntemleri
8 Paketleme evi, paketleme evi işlemleri
9 Depolamanın tanımı, amacı ve önemi, depo tipi, yeri, kuruluşu ve depo giderleri
10 Bahçe ürünlerinde depolama şartları ve depolama sistemleri
11 Termik makinalarla soğutulan depolar ve bu depolarda etkili ortam faktörleri, soğutma ve soğutucu maddeler, soğutmada önemli terimler ve soğutma sisteminin önemli bölümleri
12 Evaparatör yüzeyinin soğutmadaki önemi, evaparatör yüzeyinin yetersiz olması durumunda karşılaşan sorunlar, soğutma sisteminin çalışması, doğrudan ve dolaylı soğutma, ön soğutmanın önemi ve şekilleri
13 Kontrollü atmosferde depolama, kontrollü atmosferde etkili ortam faktörleri ve bu faktörlerin ayarlanması, kontrollü atmosferde dinamik sistemin uygulanışı
14 Pazara ulaştırma, soğukta taşıma, taşıma koşulları ve taşıma sistemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 5
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 3
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 5
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 3
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 4
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 2
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 2
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 3
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 5
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1) Karaçalı, İ., 2006, Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazarlanması, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, No: 494 2) Kader, A. A., 1985. Postharvest Technology of Horticultural Crops. ISBN: 0-931876-72-9 Cooperative Extension Univ. Of California, Division of Agri. And Natural Resources. California, USA. 3) 1. Cemeroğlu, B., Yemenci, A. ve Özkan, M., 2001. Meyve Sebze İşleme Teknolojisi. Meyve ve Sebzelerin Bileşimi Soğukta Depolanmaları. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No:24 Ankara.
Diğer Kaynaklar 1. Ryoll, A. L., Pentzer, W. T., 1982. Handling, Transportation and Storage of Fruits and Vegetables. ISBN 0-870 55-401-7. AVI Publishing Company, INC. Westport, Connecticut.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
Sınavlar Ödev, Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri