Ders Adı Bahçe Ürünlerinde Kalite Kriterleri ve Standardizasyon
Ders Kodu YBB-304
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 1-Mehmet Ali KOYUNCU
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bahçe ürünlerinde hasat öncesi ve sonrası dönemde dikkate alınan kalite kriterleri, bahçe ürünlerinin özellikle derim sonrası kalitesi üzerine kalıtımın ve ıslahın etkileri, kültürel tekniklerin modifikasyonu ile kalitenin iyileştirilmesi, olgunlaşmanın kontrolü ve derimde kullanılan alet ve ekipmanların kaliteye etkileri irdelenmektedir. Ayrıca bu ders kapsamında ülkemizde kullanılan standartlar ve son yıllarda Türkiye'den yaş taze meyve satın alan Avrupa ekonomi topluluğuna ait ülkeler tarafından geliştirilen iyi tarım uygulamaları da ders kapsamında işlenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bahçe ürünlerinde hasat öncesi ve sonrası dönemde dikkate alınan kalite kriterleri ve yurtiçi ve yurtdışı ürün pazarlanmasında karşılaşılan standartlar (GLOBALGAP, HACCP) incelenecektir.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Bahçe ürünlerinde hasat öncesi ve sonrası dönemde önemli olan kriterleri öğrenir.
2 2) Bahçe ürünlerinin derimden sonraki kalitelerine etki eden faktörleri öğrenir.
3 3) İyi tarım uygulamalarını öğrenir.
4 4)Bahçe bitkileri hakkında kapsamlı bilgi ve kavrayışa sahip olmak; Meyve, sebze, üzüm ve süs bitkilerinin yetiştirilmesi, pazarlanması ve saklanması konusunda önemli bilgi ve beceri kazanır.
5 5)Alanı ile ilgili uluslararası bilimsel literatürü takip eder ve mesleki becerilerini geliştirmek için bilimsel etkinliklere katılır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Standardizasyon nedir, önemi ve kapsamı, konuya ilişkin özel kavramların açıklanması , kalite sınıflarının ve sınırlarının belirlenmesi
2 Geçerli boylar ve bunların sınırlarının belirtilmesi, kalite ve boy toleransları ve değerlerinin belirtilmesi, ambalaj kabı, ambalaj şekli ve görünüşün belirtilmesi
3 Resmi ve özel marka ve işaretlerin belirtilmesi, yurtiçinde karşılaşılan kalite problemleri
4 Kalite nedir, kalite seviyeleri, tüketicilerin ve çevrecilerin kaliteye bakış açısı
5 Bir ürünün kalite spektrumu, ürünün kabul edilebilirliği
6 Bahçe ürünlerinde önemli kalite kriterleri, duyusal özellikler, gizli özelikler, nicelik özelliği
7 Bahçe ürünlerinde kalite kriterlerinin tespiti (görünüm renk ve parlaklık, şekil ve büyüklük, kusurlar, sertlik, toplam suda çözünür kuru madde içeriği, titre edilebilir asitlik, besinsel kalite faktörleri, organoleptik özellikler (yeme kalitesiyle ilgili faktörler))
8 Bahçe ürünlerinde kaliteyi etkileyen faktörler, hasat öncesi dönemde kaliteyi etkileyen faktörler, ekolojik faktörler, bahçe kuruluşu ve bakım işleri
9 Hasat döneminde kaliteyi etkileyen faktörler, olgunluk, hasat zamanı ve yöntemi
10 Hasat sonrası dönemde kaliteyi etkileyen faktörler, paketleme evi işlemleri, işleme, depolama, taşıma, pazarlama
11 Kaliteye ilişkin bazı kavramlar, HACCP
12 HACCP
13 GLOBALGAP
14 GLOBALGAP
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 2
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 2
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 2
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 2
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 2
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 2
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 2
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 2
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 2
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 1
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 1
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 1
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 1
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 1
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 1
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 10 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 118    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. Gaffney, J. J., 1976. Quality Detection in Foods. American Society of Agricultural Engineer. 2850 Niles Road St. Joseph, Michigan ISBN: 0-916150-04-6. 2. Koyuncu, M.A., Kalite ve Standardizasyon, Ders notu (Basılmamış)
Diğer Kaynaklar 1. Guleria, S.P.S. 2000. Quality Assurance for Fruits, Vegetables and their Products. In: Postharvest Technology of Fruits and Vegetables I, eds. L.R. Verma and V.K. Joshi.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
Sınavlar Ödev, Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri