Ders Adı Kırsal Kalkınma
Ders Kodu YTE-316
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Betül Gürer
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ekonomik Kalkınma Kavramı, Kırsal Alan ve Kırsal Kalkınma Tanımının Kapsamı, Kırsal Kalkınmanın Amaçları, Kırsal Alan Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Temel Bileşenleri, Kırsal Kalkınmanın İlkeleri, Kırsal Alanda Mevcut Durum ve Temel Özellikleri, Kırsal Alanda Yoksulluk ve Yoksunluk, Kırsal Kalkınma Politikaları ve Uygulamaları, Kırsal Kalkınma Projeleri, Kırsal Kalkınmada Ortaya Çıkan Yeni Yönelimler, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Türkiye, Kırsal Kalkınmaya Yönelik Stratejik Hedefler, Ulusal Kırsal Kalkınma Hedefleri Açısından Güçlü ve Zayıf Yönler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Kırsal kalkınma ile ilgili temel kavramları aktarmak, Kırsal kalkınmada çalışma alanlarını ortaya koymak, Kırsal kalkınma politikalarının ve uygulamalarının başlıca özelliklerini belirlemek, Kırsal kalkınma alanında dünyada ve Avrupa Birliğinde meydana gelen değişimleri tartışmak ve Türkiye açısından konuyu incelemek, Kırsal kalkınma çalışmalarında sorun analizi tekniklerini ve çözüm yaklaşımlarını aktarmak. Kırsal kalkınma ile tarımsal kalkınma, kırsal sanayi ve kalkınma ekonomisi arasındaki ilişkileri tartışmak, kırsal kalkınma uygulamalarına yönelik proje geliştirme ve bu aşamada dikkat edilecek noktaları belirlemek.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Kırsal kalkınma ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2 2) Kırsal kalkınma politikalarının ve uygulamalarının başlıca özelliklerini bilir
3 3) Kırsal kalkınma alanında dünyada ve Avrupa Birliğinde meydana gelen değişimleri öğrenir
4 4 Kırsal kalkınma çalışmalarında sorun analizi tekniklerini ve çözüm yaklaşımlarını öğrenir
5 5) Kırsal kalkınma uygulamalarına yönelik proje geliştirme tekniklerini öğrenir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ekonomik Kalkınma Kavramı, Kırsal Alan ve Kırsal Kalkınma Tanımının Kapsamı, Kırsal Kalkınmanın Amaçları, Kırsal Alan Özellikleri
  Ön Hazırlık: Power Power Sunuları
2 Kırsal Kalkınmanın Temel Bileşenleri, Kırsal kalkınma ile diğer bilim dalları arasındaki ilişkiler. Kırsal kalkınma ile tarımsal kalkınma, kırsal sanayi, tarım politikası ve kalkınma ekonomisi arasındaki ilişkileri
  Ön Hazırlık: Power Power Sunuları
3 Kırsal Kalkınmanın İlkeleri
  Ön Hazırlık: Power Power Sunuları
4 Kırsal Alanda Mevcut Durum ve Temel Özellikleri
  Ön Hazırlık: Power Power Sunuları
5 Kırsal Alanda Yoksulluk ve Yoksunluk
  Ön Hazırlık: Power Power Sunuları
6 Kırsal Kalkınma Politikaları ve Uygulamalarının temel özellikleri
  Ön Hazırlık: Power Power Sunuları
7 Kırsal kalkınmada kapasite artışının geliştirilmesi
  Ön Hazırlık: Power Power Sunuları
8 Uygulanmış Kırsal Kalkınma Proje Örnekleri
  Ön Hazırlık: Power Power Sunuları
9 Türkiye’de kırsal kalkınma politikaları, uygulamaları ve sonuçlarının tartışılması
  Ön Hazırlık: Power Power Sunuları
10 Dünya da Kırsal Kalkınmada Ortaya Çıkan Yeni Yönelimler Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Türkiye
  Ön Hazırlık: Power Power Sunuları
11 Türkiye’de Kırsal Kalkınmaya Yönelik Stratejik Hedefler Ulusal Kırsal Kalkınma Hedefleri Açısından Güçlü ve Zayıf Yönler
  Ön Hazırlık: Power Power Sunuları
12 Kırsal kalkınma çalışmalarında sorun analizi teknikleri, öncelik belirleme, risk analiz ve çözüm yaklaşımları
  Ön Hazırlık: Power Power Sunuları
13 Kırsal kalkınmada katılım, katılımcı yaklaşımlar ve uygulama teknikleri
  Ön Hazırlık: Power Power Sunuları
14 Kırsal kalkınmaya yönelik proje geliştirme ve proje geliştirmede temel kavramlar ve dikkat edilecek unsurlar
  Ön Hazırlık: Power Power Sunuları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 2
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 3
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 4
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 4
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 5
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 3
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 4
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 5
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 5
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 4
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 4
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 3
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 4
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 5
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 4
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 5
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 4
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Ödevler 3 3 9
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Yuceer, A. 2009. Türkiye'de Kırsal Kalkınma, TÜTEV Yayınları. Ankara.
Diğer Kaynaklar DPT, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2007-1013), Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara. DPT, 2008.Katılım Öncesi AB Fonları ve Kırsal Kalkınma: Fırsatlar, Sorunlar ve Türkiye İçin Öneriler. Burcu Miraç DIRAOR. Uzmanlık Tezi. Ankara: 2008. DPT-2764, ISBN 978-975-19-4232-6 DPT, 2000. Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı DPT: 2522 . ÖİK: 538, Ankara Rıfat Dağ, 2008. Kırsal Kalkınma Siyaseti, Dipnot Yayınları Muzaffer Bakırcı, 2007. Türkiye’de Kırsal Kalkınma, Nobel Yayın Dağıtım H. David Akroyd (Author), 2003. Agriculture and Rural Development Planning: A Process in Transition, Publisher: Ashgate Pub Co Satya Sundaram 1989. Rural Poverty and Area Planning, 378 pages Raanan Weitz,1965. Rural Planning in Developing Countris. Printed by C. Tinling an co., Ltd., Liverpool
Materyal
Dökümanlar ---Dönem başında hazırlanan ders sunularının öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri