Ders Adı Araştırma ve Deneme Metodları
Ders Kodu YZB-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Özgür KOŞKAN
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Malik ERGİN
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Denemelerin planlanması, tertiplenmesi ve yürütülmesindeki esaslar, Deneme Hatası, Tekerrür ve Paralel Kavramı, Bağımsız iki grubun karşılaştırılması F dağılımı ve varyans analizi tekniği, Tesadüf Parselleri Deneme Düzeni, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması. Çoklu karşılaştırma yöntemleri, Asgari Önemli Fark yöntemi, Duncan testi, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması F = t2 ilişkisi. Varyans analizinin ön şartları, varyansların homojenlik kontrolü, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması. Tesadüf Blokları Deneme Deseni, Latin Karesi Deneme Deseni, Nispi etkenlik, Eksik gözlemler, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması. Faktöriyel Denemeler, Tesadüf Parsellerinde Faktöriyel Denemeler, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması İnteraksiyon kavramı, Basit ve esas etkiler, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması. Tesadüf Bloklarında Faktöriyel Denemelerin tertiplenmesi, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması. Latin Karesinde Faktöriyel Denemelerin tertiplenmesi, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması. Tesadüf Parsellerinde Bölünmüş Parseller, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması Tekrarlanan Ölçümlü Denemeler, Tek Faktörlü Tekrarlanan Ölçümlü Denemeler, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması. Tekrarlanan Ölçümlü Denemeler, Tek Faktörlü Tekrarlanan Ölçümlü Denemeler, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması. İki Faktörlü Tekrarlanan Ölçümlü Denemeler, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İstatistik dersinden sonraki ikinci aşaması olan Araştırma ve Deneme Metotları dersinde farklı deneme desenleri örneklerle açıklanmakta ve bu yöntemlerle, elde edilen verilerin analizleri ve sonuçlarının yorumlamaları anlatılmaktadır. -Öğrencilere araştırmacı misyonunu kazandırılması, -Analitik düşüncenin geliştirilmesi, -Ziraatın değişik dallarında yorum yapma kabiliyetlerinin arttırılması, hedeflenmiştir.
No Dersin Kazanımları  
1 Bu dersin sonunda öğrenci temel istatistik kavramlarını öğrenecek. Öğrenci üzerinde çalışılan konu ile ilgili sayısal verilerin gözlem veya deneme yoluyla doğru olarak toplanması, özetlenmesi, konuyu tanıtacak hale getirebilecek. Bilinen faktörlere göre veri analizi, başka verilerle ilişkilerinin saptanması ile sonuçların yorumlanması ve genelleştirilmesi için yapılan bütün işlemleri yapabilme yetisi kazanacaktır.
2 Denemelerle ilgili hipotezleri oluşturma yeteneği.
3 Hipotezlerin test edilmesi.
4 Denemelerin planlanması.
5 Ölçme ve veri toplama yöntemlerinin kavranmas.
6 Verilere uygun istatistiksel analizlerin yapılması.
7 Sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanmasını bilme.
8 Tarafsız karar verebilme becerisi.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 DENEMELERİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDEKİ ESASLAR
2 Değişim Ölçüleri
3 Hipotez Kontrolü
4 t testinin incelenmesi
5 F dağılımına giriş
6 Varyans Analiz Tekniği
7 Çoklu Karşılaştırma Yöntemleri
8 Varyans Analiz Tekniğinin Ön Şartları
9 Tesadüf Blokları Deneme Deseni
10 Latin Kare Deneme Deseni
11 Tesadüf Blokları Deneme Deseninde Eksik Gözlemler
12 Faktöriyel Deneme Deseni
13 Tesadüf Bloklarında Faktöriyel Deneme Deseni
14 Tesadüf Bloklarında Faktöriyel Deneme Deseni
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 2
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 3
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğrencilere araştırmacı kavramının kazandırılması, Analitik düşüncenin geliştirilmesi, Ziraatın değişik dallarında yorum yapma kabiliyetlerinin arttırılması hedeflenmiştir.
Diğer Kaynaklar Orhan DÜZGÜNEŞ, Tahsin KESİCİ, Orhan KAVUNCU ve Fikret GÜRBÜZ (1987). Araştırma ve Deneme Metodları (istatistik Metodları-II). Ankara Üniversitesi, Ziraat fakültesi Yayınları:1021, Ders Kitabı: 295. Mehmet MENDEŞ (2013). Uygulamalı Bilimler için İstatistik ve Araştırma Yöntemleri (3. Baskı), İstanbul, Kriter Yayıncılık Douglas C. MONTGOMERY, Design and Analysis of Experiments,Fifth Edition (2001). Arizona State University John Wiley & Sons, Inc
Materyal
Dökümanlar Fikret GÜRBÜZ, Ensar BAŞPINAR ve Zahide KOCABAŞ (1995). Araştırma ve Deneme Metodları Uygulama Kılavuzu (II. Baskı). Ankara Üniversitesi, Ziraat fakültesi, Yayın No: 1431, Uygulama Kılavuzu: 244.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri