Ders Adı İstatistik
Ders Kodu YZB-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Özgür KOŞKAN
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Malik ERGİN
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İstatistiğin tanımı, örnek, populasyon, istatistik, parametre kavramları ve bunlar arasındaki ilişkiler, örneğin özellikleri, veri tipleri, kesikli, sürekli veriler, verilerin özetlenmesi, tanıtıcı istatistikler, yerleşim ölçüleri (aritmetik ortalama, tepe değeri, ortanca değer, geometrik ortalama, harmonik ortalama) ve bunların hesaplanması, özellikleri, değişim ölçüleri (değişim genişliği, ortalama sapma, varyans, standart sapma, varyasyon katsayısı) ve bunların hesaplanması, özellikleri, birden fazla özellik arasındaki ilişkiler, korelasyon ve regresyon kavramları, regresyon denklemi, regresyon katsayısı, regresyon sabiti, tahmin denklemi, tahmindeki isabet derecesi, klasik dağılımlar, normal dağılım, binomiyal dağılım, poisson dağılımı ve bunların özellikleri ile çeşitli alanlarda kullanımı, örnekleme dağılımları (populasyon varyansı bilindiğinde ve bilinmediğinde) ve bunlara ilişkin hipotez kontrolleri, tek taraflı ve çift taraflı hipotez kontrolleri, I. Tip hata olasılığı, bağımsız iki grup ortalaması arasındaki farka ilişkin hipotez testi (Student t-testi), bağımlı iki grup karşılaştırılması (Eş yapma t-testi), oranlara ilişkin hipotez testi, korelasyon katsayısına ilişkin hipotez testi, kikare analizi, tek yanlı sınıflamalarda ki-kare analizi, dağılımlara uyum kontrolleri, iki yanlı sınıflamalarda ki-kare analizi ve bağımsızlık kontrolleri, bağımlılık katsayısının hesaplanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Üzerinde çalışılan konu ile ilgili sayısal verilerin gözlem veya deneme yoluyla doğru olarak toplanması, özetlenmesi, konuyu tanıtacak şekilde işlenmesi, bilinen faktörlere göre analizi, başka verilerle ilişkilerinin tespiti ile sonuçlarının yorumlanması ve genelleştirilmesi için yapılan bütün işlemler “İstatistik Metotlar” olarak bilinmektedir. Bu derste öğrencilere ileriki yaşamlarında ilgilendikleri her alanda kendilerine yardımcı olacak temel istatistik kavramlar ve bu kavramları uygulamada kullanacakları yerler örneklerle anlatılmaktadır. Dönem içerisinde bu ders kapsamında yapılan tüm öğrenim etkinlikleri ile; 1. Öğrencilere araştırmacı kavramının kazandırılması, 2. Analitik düşüncenin geliştirilmesi ve 3. Ziraatın değişik dallarından örnekler verilerek yorum yapma kabiliyetlerinin arttırılması hedeflenmiştir.
No Dersin Kazanımları  
1 Bu dersin sonunda öğrenci temel istatistik kavramlarını öğrenecek. Öğrenci üzerinde çalışılan konu ile ilgili sayısal verilerin gözlem veya deneme yoluyla doğru olarak toplanması, özetlenmesi, konuyu tanıtacak hale getirebilecek. Bilinen faktörlere göre veri analizi, başka verilerle ilişkilerinin saptanması ile sonuçların yorumlanması ve genelleştirilmesi için yapılan bütün işlemleri yapabilme yetisi kazanacaktır.
2 Denemelerle ilgili hipotezleri oluşturma yeteneği.
3 Hipotezlerin test edilmesi.
4 Denemelerin planlanması.
5 Ölçme ve veri toplama yöntemlerinin kavranmas.
6 Verilere uygun istatistiksel analizlerin yapılması.
7 Sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanmasını bilme.
8 Tarafsız karar verebilme becerisi.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İstatistik, çeşitli tanımlar, örnek ve populasyon
  Ön Hazırlık: Ders Notları
2 Veri ve verilerin özetlenmesi
  Ön Hazırlık: Ders Notları
3 Tanımlayıcı istatistikler
  Ön Hazırlık: Ders Notları
4 Doğrusal Korelasyon ve regresyon
  Ön Hazırlık: Ders Notları
5 Deney, olay ve olasılık
  Ön Hazırlık: Ders Notları
6 Bazı olasılık yasaları
  Ön Hazırlık: Ders Notları
7 Ara sınav
8 Şans değişkeni ve beklenen değer
  Ön Hazırlık: Ders Notları
9 Bazı önemli kesikli dağılışlar
  Ön Hazırlık: Ders Notları
10 Kesiksiz değişkenlerin dağılışları
  Ön Hazırlık: Ders Notları
11 Örnekleme dağılışları
  Ön Hazırlık: Ders Notları
12 Test dağılışları
  Ön Hazırlık: Ders Notları
13 İstatistiksel tahminleme; populasyon ortalamasının tahminlenmesi
  Ön Hazırlık: Ders Notları
14 Final
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 2
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 2
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 2
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 2
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 2
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 2
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 2
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 2
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 2
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 5 5 25
Sunum 2 2 4
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 87    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İstatistik Metodları. O.Düzgüneş. Ankara Ü. Z.F. Yayınları No:578
Diğer Kaynaklar İstatistik Metodları. O.Düzgüneş. Ankara Ü. Z.F. Yayınları No:578
Materyal
Dökümanlar İstatistik Metodları. O.Düzgüneş. Ankara Ü. Z.F. Yayınları No:578
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri