Ders Adı İstatistik
Ders Kodu YZB-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Özgür KOŞKAN
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Malik ERGİN
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İstatistiğin tanımı ve genel kavramlar, veri tipleri, kesikli ve sürekli veriler, verilerin özetlenmesi, tanıtıcı istatistikler, merkezi eğilim ölçüleri ve hesaplanması, değişim ölçüleri ve hesaplanması, korelasyon ve regresyon kavramları ve hesaplanması, klasik dağılımlar, normal dağılım, binomiyal dağılım, poisson dağılımı ve bunların özellikleri, örnekleme dağılımları ve bunlara ilişkin hipotez kontrolleri, tek taraflı ve çift taraflı hipotez kontrolleri, I. tip hata olasılığı, bağımsız iki grup ortalaması arasındaki farka ilişkin hipotez testi, bağımlı iki grup karşılaştırılması, oranlara ilişkin hipotez testi, korelasyon katsayısına ilişkin hipotez testi, ki-kare analizi, tek ve iki yönlü yönlü tablolarda bağımsızlık kontrolü ve hesaplanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Üzerinde çalışılan konu alakalı verilerin doğru olarak toplanması, özetlenmesi, konuyu tanıtacak şekilde işlenmesi, bilinen faktörlere göre analizi, diğer verilerle ilişkilerinin belirlenmesi ile sonuçlarının yorumlanması ve genelleştirilmesi için yapılan bütün işlemleri kavranmasını amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Öğrencilere araştırmacı kavramının kazandırılması, analitik düşüncenin geliştirilmesi ve ziraatın değişik dallarından örnekler verilerek yorum yapma kabiliyetlerinin arttırılması hedeflenmiştir.
2 Denemelerle ilgili hipotezleri oluşturma yeteneği.
3 Hipotezlerin test edilmesi.
4 Denemelerin planlanması.
5 Ölçme ve veri toplama yöntemlerinin kavranmas.
6 Verilere uygun istatistiksel analizlerin yapılması.
7 Sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanmasını bilme.
8 Tarafsız karar verebilme becerisi.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar ve verilerin özetlenmesi
2 Tanıtıcı istatistikler ortalamalar
3 Tanıtıcı istatistikler değişim ölçüleri
4 Korelasyon ve regresyon I
5 Korelasyon ve regresyon II
6 İstatistik dağılımlar I
7 İstatistik dağılımlar II
8 Örnekleme dağılımları
9 Hipotez kontrolleri z kontrolleri
10 Hipotez kontrolleri t kontrolleri
11 Hipotez kontrolleri t kontrolleri devam
12 Güven aralığı
13 Ki-kare dağılımı
14 ki-kare testleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 1
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 1
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 1
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 1
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 1
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 1
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 1
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 2
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 2
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 1
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 2
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 2
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 102    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İstatistiğin tanımı, örnek, populasyon, istatistik, parametre kavramları ve bunlar arasındaki ilişkiler, örneğin özellikleri, veri tipleri, kesikli, sürekli veriler, verilerin özetlenmesi, tanıtıcı istatistikler, yerleşim ölçüleri (aritmetik ortalama, tepe değeri, ortanca değer, geometrik ortalama, harmonik ortalama) ve bunların hesaplanması, özellikleri, değişim ölçüleri (değişim genişliği, ortalama sapma, varyans, standart sapma, varyasyon katsayısı) ve bunların hesaplanması, özellikleri, birden fazla özellik arasındaki ilişkiler, korelasyon ve regresyon kavramları, regresyon denklemi, regresyon katsayısı, regresyon sabiti, tahmin denklemi, tahmindeki isabet derecesi, klasik dağılımlar, normal dağılım, binomiyal dağılım, poisson dağılımı ve bunların özellikleri ile çeşitli alanlarda kullanımı, örnekleme dağılımları (populasyon varyansı bilindiğinde ve bilinmediğinde) ve bunlara ilişkin hipotez kontrolleri, tek taraflı ve çift taraflı hipotez kontrolleri, I. Tip hata olasılığı, bağımsız iki grup ortalaması arasındaki farka ilişkin hipotez testi (Student t-testi), bağımlı iki grup karşılaştırılması (Eş yapma t-testi), oranlara ilişkin hipotez testi, korelasyon katsayısına ilişkin hipotez testi, kikare analizi, tek yanlı sınıflamalarda ki-kare analizi, dağılımlara uyum kontrolleri, iki yanlı sınıflamalarda ki-kare analizi ve bağımsızlık kontrolleri, bağımlılık katsayısının hesaplanması.
Diğer Kaynaklar Zahide KOCABAŞ, M. Muhip ÖZKAN ve Ensar BAŞPINAR (2013). Temel Biyometri, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1606, Ders Kitabi: 558. Fikret GÜRBÜZ; Ensar BAŞPINAR, M. MUHİP ÖZKAN, Mehmet MENDEŞ, Sıdık KESKİN ve Handan ÇAMDEVİREN (2000). İstatistik Metotları Dersi Uygulama Kılavuzu, Ankara Üniversitesi, ziraat Fakültesi, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:7 APAYDIN, A., KUTSAL, A. ve ATAKAN, C. 1994. Uygulamalı İstatistik. Ankara. FREUND, J. E. 1971. Mathematical Statistics. Second Edition. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. SNEDECOR, W. and COCHRAN W. G. 1980. Statistical Methods. Seventh Edition. The Iowa state University Press, Ames, Iowa, USA. Orhan DÜZGÜNEŞ, Tahsin KESİCİ ve Fikret GÜRBÜZ (1993). İstatistik Metotları (2. Baskı), Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları: 1291, Ders Kitabı: 369.
Materyal
Dökümanlar Zahide KOCABAŞ, M. Muhip ÖZKAN ve Ensar BAŞPINAR (2013). Temel Biyometri, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1606, Ders Kitabi: 558. Fikret GÜRBÜZ; Ensar BAŞPINAR, M. MUHİP ÖZKAN, Mehmet MENDEŞ, Sıdık KESKİN ve Handan ÇAMDEVİREN (2000). İstatistik Metotları Dersi Uygulama Kılavuzu, Ankara Üniversitesi, ziraat Fakültesi, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:7 APAYDIN, A., KUTSAL, A. ve ATAKAN, C. 1994. Uygulamalı İstatistik. Ankara. FREUND, J. E. 1971. Mathematical Statistics. Second Edition. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. SNEDECOR, W. and COCHRAN W. G. 1980. Statistical Methods. Seventh Edition. The Iowa state University Press, Ames, Iowa, USA. Orhan DÜZGÜNEŞ, Tahsin KESİCİ ve Fikret GÜRBÜZ (1993). İstatistik Metotları (2. Baskı), Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları: 1291, Ders Kitabı: 369.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri