Ders Adı İstatistik
Ders Kodu YZB-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Özgür Koşkan
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Malik Ergin
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İstatistiğin tanımı ve genel kavramlar, veri tipleri, kesikli ve sürekli veriler, verilerin özetlenmesi, tanıtıcı istatistikler, merkezi eğilim ölçüleri ve hesaplanması, değişim ölçüleri ve hesaplanması, korelasyon ve regresyon kavramları ve hesaplanması, klasik dağılımlar, normal dağılım, binomiyal dağılım, poisson dağılımı ve bunların özellikleri, örnekleme dağılımları ve bunlara ilişkin hipotez kontrolleri, tek taraflı ve çift taraflı hipotez kontrolleri, I. tip hata olasılığı, bağımsız iki grup ortalaması arasındaki farka ilişkin hipotez testi, bağımlı iki grup karşılaştırılması, oranlara ilişkin hipotez testi, korelasyon katsayısına ilişkin hipotez testi, ki-kare analizi, tek ve iki yönlü yönlü tablolarda bağımsızlık kontrolü ve hesaplanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Üzerinde çalışılan konu alakalı verilerin doğru olarak toplanması, özetlenmesi, konuyu tanıtacak şekilde işlenmesi, bilinen faktörlere göre analizi, diğer verilerle ilişkilerinin belirlenmesi ile sonuçlarının yorumlanması ve genelleştirilmesi için yapılan bütün işlemleri kavranmasını amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Öğrencilere araştırmacı kavramının kazandırılması, analitik düşüncenin geliştirilmesi ve ziraatın değişik dallarından örnekler verilerek yorum yapma kabiliyetlerinin arttırılması hedeflenmiştir.
2 Denemelerle ilgili hipotezleri oluşturma yeteneği.
3 Hipotezlerin test edilmesi.
4 Denemelerin planlanması.
5 Ölçme ve veri toplama yöntemlerinin kavranmas.
6 Verilere uygun istatistiksel analizlerin yapılması.
7 Sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanmasını bilme.
8 Tarafsız karar verebilme becerisi.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar ve verilerin özetlenmesi
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular öğrenci-hoca diyaloğu şeklinde hatırlatılmaktadır.
2 Tanıtıcı istatistikler ortalamalar
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular öğrenci-hoca diyaloğu şeklinde hatırlatılmaktadır.
3 Tanıtıcı istatistikler değişim ölçüleri
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular öğrenci-hoca diyaloğu şeklinde hatırlatılmaktadır.
4 Korelasyon ve regresyon I
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular öğrenci-hoca diyaloğu şeklinde hatırlatılmaktadır.
5 Korelasyon ve regresyon II
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular öğrenci-hoca diyaloğu şeklinde hatırlatılmaktadır.
6 İstatistik dağılımlar I
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular öğrenci-hoca diyaloğu şeklinde hatırlatılmaktadır.
7 İstatistik dağılımlar II
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular öğrenci-hoca diyaloğu şeklinde hatırlatılmaktadır.
8 Örnekleme dağılımları
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular öğrenci-hoca diyaloğu şeklinde hatırlatılmaktadır.
9 Hipotez kontrolleri z kontrolleri
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular öğrenci-hoca diyaloğu şeklinde hatırlatılmaktadır.
10 Hipotez kontrolleri t kontrolleri
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular öğrenci-hoca diyaloğu şeklinde hatırlatılmaktadır.
11 Hipotez kontrolleri t kontrolleri devam
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular öğrenci-hoca diyaloğu şeklinde hatırlatılmaktadır.
12 Güven aralığı
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular öğrenci-hoca diyaloğu şeklinde hatırlatılmaktadır.
13 Ki-kare dağılımı
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular öğrenci-hoca diyaloğu şeklinde hatırlatılmaktadır.
14 ki-kare testleri
  Ön Hazırlık: Haftalık derse başlamadan önce ilk 15 dakika içerisinde bir önceki hafta işlenen konular öğrenci-hoca diyaloğu şeklinde hatırlatılmaktadır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 2
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 2
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 2
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 2
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 2
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 2
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 2
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 2
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 2
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 2
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 2
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 2
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 2
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 2
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 2
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 2
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 2
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 102    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Biyoistatistik Zahide Kocabaş - Tahsin Kesici
Diğer Kaynaklar Biyoistatistik Zahide Kocabaş - Tahsin Kesici
Materyal
Dökümanlar Biyoistatistik Zahide Kocabaş - Tahsin Kesici
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri