Ders Adı Tarımsal Sigortacılık
Ders Kodu YTE-410
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 3-Hasan YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarım sigortasının tanımı, tarihçesi ve gruplandırılması, tarım sektörünün tarım sigortaları yönünden değerlendirilmesi, tarım sigortasında kıymet takdiri yöntemleri ve uygulanışı, tarım sigortalarının genel ekonomik hedefleri, uygulanışları ve organizasyon şekilleri, Türkiye'de tarım sigortası uygulamasındaki sorunlar ve bunların olası çözümleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere Türkiye’de başlangıç düzeyde olan ancak gerçekte çok büyük bir potansiyele sahip olan tarım sigortası uygulamalarının kavram olarak benimsetilmesi ve öneminin vurgulanması, tarım sigortalarının kapsamı ve uygulama şekilleri ve yöntemlerinin öğretilmesinin yanı sıra, öğrencilerin bu teorik bilgileri pratiğe geçirmelerine yardımcı olmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Tarım Sigortaları ve Risk Yönetimi Kavramlarını öğrenir.
2 2) Tarım Sigortalarının Gelişimi ve Organizasyon Yapısını öğrenir
3 3) Tarımsal Faaliyetler ile Tarım Sigortaları arasındaki ilişkiyi kavrar
4 4) Tarımsal Faaliyeti Etkileyen Önemli Riskleri öğrenir
5 5) Tarım Sigortalarında Primin ve Hasar Oranlarının nasıl Saptanacağını öğrenir
6 6) Tarım Sigortalarında Eksperliğin nasıl yapılacağını öğrenir
7 7) Tarım Sigortaları Uygulamalarında karşılaşılan Ekonomik, Teknik ve Yapısal Sorunları bilir
8 8) Tarım sigortalarının ekonomik ve kurumsal yönlerini bilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarım Sigortaları ve Risk Yönetimi Kavramları; Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım Sigortaları Uygulamaları; Tarım Sigortaları Bakımından Risk Yönetimi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
2 Tarım Sigortalarının Gelişimi ve Organizasyon Yapısı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
3 Tarımsal Faaliyetlerin Özellikleri Ve Tarım Sigortaları İle İlişkisi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
4 Tarımsal Faaliyeti Etkileyen Önemli Riskler Doğa, ekonomik ve sosyal risk ve belirsizlikler ve bunların değerlendirilmesi,
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
5 Çiftçilerin risk davranışları: risk davranışlarının modellenmesi, risk transferi,
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
6 Tarımsal Sigortaların Geliştirilmesinin Gerekliliği
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
7 Tarım Sigortaları Yönetimi ve sigorta hesabı: Primin Saptanması; Hasar Oranlarının Saptanması;
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
8 Hasar teorisi ve hasar tespit teknikleri ve hasar organizasyonu
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
9 Tarım Sigortalarında Hasar Sınıflandırma; Tarım Sigortaları Eksperliği
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
10 Farklı Tarımsal Sigorta Uygulamalarına Örnekler; Bitkisel Ürünlerde Sigorta; Hayvan Sigortaları; Tarımsal Varlıklarla İlgili Sigortalar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
11 Tarım Sigortaları Uygulamalarında Beliren Başlıca Sorunlar; Ekonomik, Teknik, Yapısal Sorunlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
12 Devlet Destekli Tarım Sigortaları Kapsamında Kullanılan Tanımlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
13 Tarım Sigortaları Kanunu Sonrası Uygulamalar, Tarım Sigortaları Kanunu Öncesi Uygulamalar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
14 Tarım sigortalarının ekonomik ve kurumsal yönleri: sigorta organizasyonu ve işletmeciliği, devlet ve tarım sigortaları, sigortanın finansmanı ve reasürans
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toprak ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenir ve bunları kişisel becerileri ile birleştirir 2
2 Toprak ve Bitki Besleme konularında bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır 2
3 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır 4
4 Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır 3
5 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslararası önemini kavrar ve konumuna uygun tavır geliştirir 2
6 Mesleki konularda sorunları tanımak, karar vermek ve çözümlenmesi konularında inisiyatif kullanır 2
7 Toprak ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olur 5
8 Toprak verimliliği ve gübreleme konularında bilgilenir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu İlgili kaynaklarla zenginleştirilmiş ppt sunusu
Diğer Kaynaklar Çetin, B., 2007, Tarım Sigortaları, Nobel Yayınları No:1110, ISBN 978-9944-77-094-1, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 256 s. H.Tanrıvermiş, Tarım Sigortaları, Matsa Basımevi, 1994, Ankara. Anonim, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartları, TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 2006, Ankara. Ahsan, S., M., 1985, Agricultural Insurance: A New Policy for Developing Countries, Gower Publishing Company, USA J. Brian Hardaker, Ruud B. M. Huirne, Jock R. Anderson. 2004. Coping with Risk in Agriculture. Cabi Publishing
Materyal
Dökümanlar Dönem başında hazırlanan ders sunularının öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Bir ara sınav ve bir yıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri