Ders Adı Tarımsal Muhasebe
Ders Kodu YTE-408
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 3-Mevlüt GÜL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarım muhasebesinin temel ilkeleri, uyulması gereken kayıt tutma prensipleri, tarım işletmeleri açısından kayıt tutmanın ve muhasebenin önemi, tarımda muhasebe kayıtları ve uygulamaları ile bunun muhasebeleştirilmesi, tarımsal ürünlerde önemli maliyet unsurları ve maliyet hesabında kullanılan yöntemler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı tarım işletmeleri muhasebe kayıtlarının işletmelerin ve faaliyetlerin analizi amacıyla kullanmak ve muhasebe bilgilerini tarım işletmelerinde uygulamalarına yardımcı olacak bilgi birikimini kazandırmak
No Dersin Kazanımları  
1 Muhasebe ve tarım muhasebe kavramını bilir.
2 Muhasebenin işlevleri ve araçlarını tanımlar ve açıklar.
3 Tarım işletmeleriyle ilgili envanter, fiziki ve mali kayıtların neler olduğunu bilir.
4 Bu tür hesapların nasıl tutulduğunu öğrenir.
5 Gerek işletme ekonomisi ve gerekse mali yasalar açısından amortisman, değerleme, masraf ve gelir hesaplamalarını yapar.
6 İşletmeye yatırılan sermayenin getirisini ve işgücü ve özkaynak getirilerini hesaplar.
7 İşletme yönetimi hakkında bilgi edinir.
8 Ekonomik ve mali sonuçların değerlendirmesini yapar.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Muhasebe Kavramı ve Önemi Zirai İşletme Muhasebesi, Tanımı, Önemi, Faydaları, Genel Muhasebeden Farklılıkları
  Ön Hazırlık: 1- Çetin, B., T. Tipi, 2007, Tarım Muhasebesi, Nobel Yayınları No:1171, ISBN 978-9944-77-185-6, Ankara, 210s. 2- Aras, A., 1988. Tarım Muhasebesi, E.Ü., Ziraat Fakültesi Yayınları No: 486, İzmir. 1-8 sayfalar (1) 1-5 sayfalar (2)
2 Muhasebenin Tarihçesi
  Ön Hazırlık: 1-14 sayfalar (2)
3 İşletme Kavramı ve Fonksiyonları
  Ön Hazırlık: 7-26 sayfalar (1)
4 Sermaye Kavramı ve Sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: 20-26 sayfalar (1) 42-55 sayfalar (2)
5 Envanter Kavramı, Amaç ve Yararları
  Ön Hazırlık: 27-32 sayfalar (1) 40-55 sayfalar (2)
6 Değerleme Kavramı
  Ön Hazırlık: 33-38 sayfalar (1) 56-66 sayfalar (2)
7 Amortisman Kavramı Amortisman Hesaplama Metotları
  Ön Hazırlık: 39-50 sayfalar (1) 67-83 sayfalar (2)
8 Bilanço
  Ön Hazırlık: 84-92 sayfalar (2)
9 Vergi Yasalarımız Açısından Değerleme Esasları ve Ölçüleri Vergi Yasalarımız Açısından Amortisman Uygulamaları
  Ön Hazırlık: 33-50 sayfalar (1)
10 Tarımsal üretim kayıtları Fiziki Kayıtlar ve Çeşitleri
  Ön Hazırlık: 51-63 sayfalar (1)
11 Tarımsal üretim kayıtları Finansal Kayıtlar
  Ön Hazırlık: 64-98 sayfalar (1) 93-142 sayfalar (2)
12 Muhasebe Kayıtlarının Analizi Tarım işletmeleri yıllık faaliyet sonuçları
  Ön Hazırlık: 99-143 sayfalar (1) 143-175 sayfalar (2)
13 Muhasebe Kayıtlarının Analizi Üretim faaliyetlerinin analizi
  Ön Hazırlık: 144-162 sayfalar (1) 176-236 sayfalar (2)
14 Tarımsal kazançların vergilendirilmesi
  Ön Hazırlık: 181-192 sayfalar (1) 301-314 sayfalar (2)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 3
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 5
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 3
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 3
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 3
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 4
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 3
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 2
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 2
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 1
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 1
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 1
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 2
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 1
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Ödevler 2 8 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 131    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1- Çetin, B., T. Tipi, 2007, Tarım Muhasebesi, Nobel Yayınları No:1171, ISBN 978-9944-77-185-6, Ankara, 210s. 2- Aras, A., 1988. Tarım Muhasebesi, E.Ü., Ziraat Fakültesi Yayınları No: 486, İzmir.
Diğer Kaynaklar Sydney, J., Stoneberg, E., 1986. Farm Accounting and Business Analysis, Iowa State. Yükçü, S., ve ark., 2002. Muhasebe ve Uygulamaları, D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İzmir.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini
Ödevler Öğrencilere dersle ilgili ödev verilerek konulara hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Arasınavda işlenen konularla ilgili 4-7 klasik soru ile ölçme, Finalde ise işlenen konularla ilgili 4-5 klasik soru ile ölçme
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri