Ders Adı Girdi ve Ürün Piyasaları
Ders Kodu YTE-315
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Handan GİRAY
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarım ürünlerinin ve girdilerinin arz ve talebi, fiyatları ve fiyat oluşum mekanizmaları, iç ve dış pazarlar, hem ürün hem de girdi arz tedarik zincirindeki aktörler ve rolleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ekonomik, sosyal ve dış ticaret açısından önemli olan tarımsal ürünlerin ve tarımsal girdilerin üretim, talep, dış ticaret ve politikalar anlatarak öğrencilere bu ürün ve girdilerin piyasa yapılarını ve eğilimlerini anlayarak analiz edebilmek için gerekli nosyonu kazandırmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Tarımsal ürün piyasalarında rol oynayan güç ve faktörleri öğrenir.
2 2) Tarımsal girdi piyasalarında rol oynayan güç ve faktörleri öğrenir.
3 3) Önemli tarım ürünleri piyasalarını tanır.
4 4) Tarımsal girdi piyasalarını tanıyarak, bunların üretim, tedarik ve fiyatlarına dair bilgileri öğrenir.
5 5) Girdi ve ürün piyasalarındaki eğilimleri öngörebilecek ve yorumlayabilecek bilgi birikimini kazanır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarımsal ürün ve girdi arz ve talebi, Türkiye ekonomisi açısından önemli tarımsal ürünler ve girdiler
2 Hububat piyasaları
3 Baklagil piyasaları
4 Endüstri bitkileri piyasaları-I
5 Endüstri bitkileri piyasaları-II
6 Dışsatım ürünleri piyasaları-I
7 Dışsatım ürünleri piyasaları-II
8 ARA SINAVI
9 Hayvansal ürün piyasaları-I
10 Hayvansal ürün piyasaları-II
11 Kimyasal gübre piyasaları
12 Tohum ve zirai ilaç piyasaları
13 Tarımsal mekanizasyon piyasaları
14 YIL SONU SINAVI
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 2
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 2
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 3
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 3
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 2
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 3
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 2
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 4
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 3
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 3
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 4
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 3
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 4
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 3
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 2
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 3
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 2
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Aşağıdaki kaynaklardan hazırlanan sunuş ve notlar
Diğer Kaynaklar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlatılan “Türkiye’de Tarım”, 2005 raporunun “Tarımsal Ürün ve Girdi Piyasaları” bölümü, DPT ÖİK raporları ve Güneş,T,1996. Tarımsal Pazarlama,AÜZF yayınları;Crawford, I.M., 1997. Agricultural Marketing and Food Management, Seed Economics by Sam Kugbei.
Materyal
Dökümanlar Derste yararlanılan ana ve yardımcı kaynaklar dönem başında öğrencilere duyurulur. Sunumlar derslerden sonra verilir.
Ödevler Öğrenciler, dersin akışı içersinde değinilen bir konu/terim/olay ya da dersin içeriğini ilgilendiren güncel gelişmeleri gönüllük ilkesi temel alınarak araştırmaya teşvik edilir.
Sınavlar Ana bölüm sonlarında öğrencilerden bir ya da iki soru hazırlayarak sürece katılmaları sağlanır, öğrencilerin hazırladıkları sorular derste tartışarak yanıtlanır ve sınava hazırlık konusunda motive edilir. Sınav öncesindeki derste karşılıklı soru cevap ve tartışma ortamında genel tekrar yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri