Ders Adı Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Ders Kodu YTE-313
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Hasan YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Doğal kaynakların önemi; ekoloji, birincil enerji kaynaklar, ikincil enerji kaynakları, doğal kaynaklar ve çevre; doğal kaynaklar ve ekolojik denge; çevre ve sürdürülebilir kalkınma. yenilenebilen ve yenilenemeyen doğal kaynaklar ve özellikle hava, su, toprak, flora ve fauna, madenler ve enerji kaynaklarından yararlanma, çevre kirliliğinin kontrolü, tarımda çevre yönetimi, ekonomik büyüme ve gelişme,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma açısından günümüzde kazandığı kritik önem ve buna karşılık özellikle ülkemizde bugüne kadar göz ardı edilen doğal kaynak yönetimi ve önemi hususunda gerekli bilinç, bilgi, beceri ve yeteneğin kazandırılması.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Doğal kaynakların önemini fark eder ve doğal kaynakların yeterliliği sorununu bilir
2 2) Doğal kaynakların kötü yönetilmesinin nedenlerini öğrenir ve doğal kaynakların koruma ve işlenmesinde alternatifleri bilir
3 3) Doğal kaynaklar ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi öğrenir
4 4) Doğal kaynakların kullanılmasının modellenmesini öğrenir
5 5) Doğal kaynaklara yönelik kamusal politikaları öğrenir
6 6) Doğal kaynakların fayda ve maliyetlerinin ölçülmesini bilir
7 7) Arazi kullanımında sosyal verimlilik ve ekonomik analiz yaklaşımlarını öğrenir
8 8) Çevre kirliliğinin nedenleri ve çevre politikası araçlarını öğrenir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar: çevre, çevre bilimleri, ekoloji, doğal kaynaklar ve ekonomi arasındaki ilişkilerin tanımlanması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
2 Tarihsel gelişme sürecinde doğal kaynaklar ve çevre sorunlarına ekonomik ve politik yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
3 Çevre ve ekonomi ilişkileri: üretim ve tüketim faaliyetleri, ekonomik büyüme ve gelişme, nüfus artışı, yoksulluk, açlık, kaynak kullanımı, teknoloji ve çevre ilişkileri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
4 Doğal kaynakların tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması, yenilenebilen ve yenilenemeyen doğal kaynaklar ve bunların temel özellikleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
5 Doğal kaynaklar ve ekonomik büyüme ilişkisinin incelenmesi Doğal kaynaklardan yararlanma ilkeleri ve ekonomik gelişme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
6 Toprak kaynakları ve Arazi ekonomisi: Kaynakların arzı, talebi, yararlanma ilkeleri, sorunları ve temel çevresel ve ekonomik yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
7 Su kaynakları ekonomisi: Kaynakların arzı, talebi, yararlanma ilkeleri, sorunları ve temel çevresel ve ekonomik etkileri yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
8 Orman kaynakları ekonomisi: Kaynakların arzı, talebi, yararlanma ilkeleri, sorunları ve temel çevresel ve ekonomik etkileri yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
9 Yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik, biyolojik çeşitliliğin korunmasının maliyeti
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
10 Tarım ve çevre ilişkisi, Çevre ekonomisi, çevre kirliliği, tarımsal Çevre Politikası Stratejileri, Tarımsal Çevre Politikası Araçları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
11 Doğal kaynaklara yönelik kamusal politikalar ve amaçları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
12 Doğal kaynakların değerinin belirlenmesi ve faydasının ölçülmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
13 Doğal kaynakların koruma ve işlenmesinde alternatifler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
14 Doğal kaynaklara ilişkin karar alınmasında fayda maliyet analizinin kullanımı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 1
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 4
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 5
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 5
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 5
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 4
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 5
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 3
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 4
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 5
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 4
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 4
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 4
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 4
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 5
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 5
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 2 10 20
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu İlgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusu
Diğer Kaynaklar Koray BAŞOL, Mustafa DURMAN, Hüseyin ÖNDER .2007. Doğal Kaynakların ve Çevrenin Ekonomik Analizi. Alfa Aktüel yayınları. Ali Rıza Karacan, 2007. Çevre Ekonomisi Politikası. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını E. Kula,2004. Economıcs Of Natural Resources, The Envıronment. Chapman & Hall David W. Pearce, R. Kerry Turner. 1989. Economics Of Natural Resources And The Environment. The Johns Hopkins University Press
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini,
Ödevler Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar Bir ara sınav ve bir yıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri