Ders Adı Kırsal Sosyoloji
Ders Kodu YTE-311
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 3-Hacer ÇELİK ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Toplumbilimin tanımı, kapsamı ve içeriği, toplumbilimin tarihsel gelişimi ve kuramları, Köy toplumbiliminin kullandığı yöntemler, Köy ve Köylülüğe İlişkin Temel Kavramlar, Kırsal Alanda Sosyal Yapı ve Değişme (Köy-Şehir Tanımı ve Karşılaştırılması), Kırsal Alanlarda Yerleşim Düzeni, Türkiye’de Köy Tipleri, Türk Köylerinin Yönetsel Yapısı, Köy Nüfusu ve Köyden Kente Göçler, Köy Araştırmaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sosyolojinin ve köy sosyolojisinin temel bilgilerini ve kavramlarını bilmesinin yanı sıra, köy toplumlarının kültürel, sosyal ve sosyo-ekonomik yaşam koşullarını içeren bilgiler edinmesi, Türkiye kırsal alanının ve kırsal insanının genel sosyolojik özelliklerini öğrenmesidir.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Genelde Sosyolojinin, özelde ise Köy Sosyolojisinin temel bilgilerini öğrenir.
2 2) Sosyolojinin kavram ve kapsamını, tarihsel gelişme sürecini bilir
3 3) Köyü ve kırsalı daha yakından tanıyarak, kırsal kalkınmadaki yeri ve önemini öğrenir
4 4) Köy Toplumunun aile, din, inanç, kültür, yerleşim, tutum ve değer yargılarını öğrenir
5 5)Köydeki toplumsal değişmeyi daha iyi değerlendirebilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Toplumbilimin genel tanımı, kapsamı ve temel kavramlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
2 Toplumbilimin tarihsel gelişimi ve kuramlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
3 Köy sosyolojisi ve çalışma alanları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
4 Köyün tanımı, çeşitli ülkelerdeki köy ayrımları, Köy sosyolojisinin tanımı, köy toplumlarının çeşitli özelliklerinin irdelenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
5 Köy – Kent Farklılaşması,
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
6 Köyün Görevleri, Köylerde içsel ilişkiler, dışsal ilişkiler, Köy-kent ilişkileri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
7 Köyde İdari (Yönetsel ) Yapı, Muhtarın Görevleri ve Yetkileri, Köy kanunu
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
8 Türkiye’de köy nüfusunun özellikleri, genel nüfus içindeki yeri ve önemi,
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
9 Köy yerleşiminin özellikleri, kırsal yerleşimin fiziksel, sosyo ekonomik ve coğrafik nitelikleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
10 Köy Yerleşim Tipleri, Özellikleri, avantajlı ve dezavantajlı yanları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
11 Toplumsal Tabakalaşma, Köy Toplumunda Toplumsal Tabakalaşmalar ve Üretim İlişkileri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
12 Toplumsal Hareketlilik, Toplumsal hareketliliği doğuran nedenler, türleri, etkileyen kurumlar ve toplumsal hareketliliğin sonuçları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
13 Köy Toplumunda düşün, din, değer yargıları, inanç, tutum ve davranış biçimleri, temel özellikleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
14 Köyde toplumsal değişme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 1
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 2
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 1
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 2
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 1
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 3
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 5
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 5
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 3
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 5
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 4
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 4
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 3
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 5
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 4
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 5
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Ödevler 2 3 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 131    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Soysal,M. 2006. Köy Sosyolojisi. Ç.Ü. Ziraat fakültesi Yayınları No: 211, Adana Gökçe,O.1993. Köy Toplumbilimi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders notları No.20,İzmir. İlgili kaynaklarla zenginleştirilmiş ppt sunusu
Diğer Kaynaklar Dönmezer, S., 1994. Toplumbilim, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ, Yenilenmiş 11. Baskı, Yayın No: 414, İstanbul. Gökçe, O.1993. Köy Toplumbilimi-II, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Notları No:32, EÜ Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi, İzmir. Türkdoğan, O,1970. Türkiye’de Köy Sosyolojisinin Temel Sorunları, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 76, Erzurum.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri