Ders Adı Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği
Ders Kodu YTE-309
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Alamettin BAYAV
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarıma dayalı sanayinin ekonomideki önemi, gelişimi, tarıma dayalı sanayi işletmelerinin sınıflaması, yapısı, işletmelerin temel fonksiyonları, yönetimi, üretim sistemleri, üretim, finansman ve pazarlama yapısı, sorunları, alt sektörler bazında tarıma dayalı sanayi, et ürünleri sanayi, süt ürünleri sanayi vd. gıda sanayinin sorunları, çözüm önerileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarım dayalı sanayi işletmeciliğinin önemini, üretim alanlarını, sorunlarını ve çözüm yollarını öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 1. Tarıma dayalı sanayinin ekonomideki yeri ve önemini kavrama
2 2. Faaliyet alanları, diğer sanayiden farklarını, avantajlarını ayırma
3 3. Tarıma dayalı sanayinin alt kollarını sıralama, gıda sanayi, içki sanayi, deri sanayi vb? nin önemini açıklama,
4 4. Gıda sanayinin süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, unlu ürünler gibi önemli olanlarını örnekleme, sorunlarını belirleme ve çözümler önerme,
5 5. İşletme fonksiyonları ve aralarındaki ilişkileri kavrar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarıma dayalı sanayinin ekonomideki yeri ve önemi
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
2 Tarıma dayalı sanayi sınıflandırması, diğer sanayi kollarından farkları ve avantajları
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
3 Tarıma dayalı sanayi işletmelerinin teorik olarak incelenmesi, işletmecilik bilgileri, işletme çeşitleri
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
4 İşletme amaçları, kuruluşu, kuruluş yerinin seçimi ve yöntemleri
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
5 İşletme fonksiyonları, planlama örgütleme, uygulama ve denetleme ile ilgili yönetim yapısı, amaca ve üretime uygun örgüt biçiminin belirlemesi
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
6 İşletmelerin fonksiyonları arasında eşgüdüm ve işbirliği
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
7 İşletmenin üretim ilişkileri, üretim yöntemleri ve üretim kapasitesinin belirlemesi, ürün miktarı ve fiyatını piyasa koşullarına göre ayarlama, toplam kalite yönetimi
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
8 Uygun üretim miktarının belirlenmesi, ürün maliyeti ve fiyatlar, başabaş analizi yapma
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
9 Finansman (işletmenin finansman ihtiyacı, finans kaynağı, bu kaynağın işletme birimlerine dağılımı, finans analizi ve yönetimini)
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
10 İnsan kaynaklarının yönetimi (işletme personelinin seçimi, çalıştırılması ve değerlendirilmesi , iletişim)
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
11 Muhasebe işleri, diğer birimlerle ilişkileri
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
12 Ödevlerin sınıfta sunumu ve değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
13 Tarıma dayalı sanayinin önemli alt dallarının tarım ve sanayi için yeri ve önemi, gıda sanayi, içki sanayi, deri sanayi örnekleri
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
14 Gıda sanayininden süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, unlu ürünler gibi örnekler, sorunlar ve çözümler önerileri,
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapları izleme, güncel kaynaklar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 4
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 3
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 5
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 5
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 5
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 5
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 5
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 5
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 3
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 5
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 4
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 3
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 3
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 3
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 3
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 3
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 4
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 20 2 40
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 20 2 40
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Tarıma Dayalı Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği (1999), Bahattin Çetin, Bursa.
Diğer Kaynaklar Tarıma Dayalı Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği (1999), Bahattin Çetin, Bursa.
Materyal
Dökümanlar Tarıma Dayalı Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği (1999), Bahattin Çetin, Bursa.
Ödevler Öğrenciler bir ödev hazırlar ve sınıfta sunar
Sınavlar Belli aralıklarla sözlü küçük sorularla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri