Ders Adı Türkiye Ekonomisi
Ders Kodu YTE-307
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Mevlüt Gül
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Osmanlı imparatorluğu dönemindeki ekonomik yapı, Cumhuriyet Dönemi Ekonomisi, Planlı Kalkınma Dönemi, Güncel Ekonomik Gelişmeler ve Sektörler İtibariyle Türkiye Ekonomisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere Osmanlı imparatorluğundan Cumhuriyet dönemine, 1980 yılından sonraki dönemde ve sonrasında, mevcut ekonomik durum, gelişmeler ve gelecekteki durum hakkında genel ve sektörler itibariyle Türkiye Ekonomisi hakkında temel bilgiler kazandırmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Osmanlıdan kalan ekonomik durum hakkında bilgi edinir
2 2) Cumhuriyet Döneminde uygulanan ekonomi politikaları analiz eder
3 3) Planlı Dönemde Uygulanan Politikalar hakkında bilgi edinir
4 4) 1980 sonrası ekonomik gelişmeler ve uygulanan politikalar
5 5) Güncel Ekonomik Gelişmeleri yorumlar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bölge nüfusu hakkındaki bilgiler ana başlığı altında, bölge, iklim, tarımsal kaynaklar, enerji ve maden kaynakları, taşımacılık ve ticaret, nüfus, sağlık, eğitim ve sosyal yapı konuları incelenecektir.
  Ön Hazırlık: 1-14
2 Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında genel ekonomik durum ana başlığı altında, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış süreci, milli gelir, tarım, sanayi, dış ticaret, dış borç, para, kredi ve bankacılık ve ulaştırma sektörleri incelenecektir.
  Ön Hazırlık: 17-46
3 Türkiye ekonomisinde planlı kalkınma dönemi öncesinde uygulanan iktisat politikaları ana başlığı altında; 1923-1938 Atatürk dönemi, Savaş yılları, Çok partili dönem ve Menderes döneminde sektörlerin genel yapısı, işleyişi ve gelişmeler incelenecektir.
  Ön Hazırlık: 51-129
4 Kalkınma planları ana başlığı altında; Kalkınma planlarının nedenleri, kalkınma planlarının özellikleri, Türkiye’de uygulanan kalkınma planları ile sosyalist ülkelerde planlar arasındaki farklar ve Planlı dönemde sermaye birikiminin kaynakları incelenecektir.
  Ön Hazırlık: 132-146
5 Türkiye ekonomisinin sektörel yapısı ve büyüme ana başlığı altında; Milli gelirin gelişim süreci ve büyüme hızı, Ekonomik yapısal dönüşümü: sektörel dağılımlar incelenecektir.
  Ön Hazırlık: 148-175
6 Türkiye’de istihdamın durumu ana başlığı altında; İşgücü piyasası ve İstihdamın sektörel dağılımı incelenecektir.
  Ön Hazırlık: 177-184
7 Devletin büyümesi ve ekonomiye müdahalesi ana başlığı altında; Devletin büyüklüğünün ölçülmesi, sanayileşmiş ülkelerde devletin büyümesi, Türkiye’de devletin büyümesi, devletin ekonomiye müdahale alanları ve planlama yoluyla ekonomik müdahale kavramları incelenecektir.
  Ön Hazırlık: 187-200
8 Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ana başlığı altında; KİT’lerin tanımı, kapsamı, kuruluş nedenleri, tarihi gelişimi, Türkiye ekonomisindeki yeri, işletmeci KİT’lerin zararları, KİT’lerin sorunları konuları incelenecektir.
  Ön Hazırlık: 202-224
9 KİT’lerin özelleştirilmesi ana başlığı altında; Özelleştirme kavramı ve kapsamı, amacı, teorik temelleri, destekleyen ve karşıt görüşler, Türkiye’de KİT’ler ve Özelleştirme konuları incelenecektir.
  Ön Hazırlık: 226-239
10 Dış Ticaret Politikaları ana başlığı altında; İthal-İkameci ve ihracata dayanan kalkınma, dış ticaret, ödemeler dengesi ve dış ticaret açığı, dış borç sorunu konuları incelenecektir.
  Ön Hazırlık: 245-262
11 Türkiye’de enflasyon problemi ana başlığı altında; Enflasyonun tanımı, sebepleri, ekonomik kalkınmanın finansmanı ve enflasyon, deflasyonist açık ve maliyet enflasyonu, enflasyonist açık ve talep enflasyonu, gelişmekte olan ülkelerde para arzı artışı ve miktar teorisi, Türkiye’de enflasyonun seyri, enflasyonun ekonomik ve sosyal sonuçları konuları incelenecektir.
  Ön Hazırlık: 270-289
12 24 Ocak 1980 İstikrar paketi kararları ve Turgut Özal döneminde ekonomik değişmeler ana başlığı altında; 1980 öncesi ekonomik durum, Dışa açılma sebepleri, dışa açılma programının ana hatları ve 1980-83 uygulama değerlendirmeleri konuları incelenecektir.
  Ön Hazırlık: 292-305
13 5 Nisan 1994 İstikrar tedbirleri ana başlığı altında; 5 Nisan öncesi ekonomik durum, 5 Nisan kararlarının nedenleri, amaçları ve alınan tedbirler, ekonomide yapısal düzenlemeleri amaçlayan önlemler ve istikrar programının uygulama sonuçları konuları incelenecektir.
  Ön Hazırlık: 310-327
14 2000’li yıllarda Türkiye ekonomisi ve ekonomik krizler; Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri ana başlığı altında; Kriz dönemlerinde uygulanan istikrar politikaları, 2000 kasım ve 2001 şubat krizi, kriz sonrası durum: güçlü ekonomiye geçiş programı konuları incelenecektir.
  Ön Hazırlık: 333-387
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 4
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 3
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 5
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 4
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 3
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 3
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 5
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 5
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 4
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 5
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 3
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 4
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 3
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 4
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 5
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 4
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 5
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 138    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Eroğlu, Ömer, 2008. Türkiye Ekonomisi. Bilim Kitapevi, Isparta.
Diğer Kaynaklar Parasız, İ. 1998. Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitapevi, Bursa. Kepenek, Y ve Yentürk, N,1994. Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitapevi. İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Derste yararlanılan ana ve yardımcı kaynaklar dönem başında öğrencilere duyurulur. Sunumlar derslerden sonra verilir.
Ödevler Öğrenciler, dersin akışı içersinde değinilen bir konu/terim/olay ya da dersin içeriğini ilgilendiren güncel gelişmeleri gönüllük ilkesi temel alınarak araştırmaya teşvik edilir.
Sınavlar Ana bölüm sonlarında öğrencilerden bir ya da iki soru hazırlayarak sürece katılmaları sağlanır, öğrencilerin hazırladıkları sorular derste tartışarak yanıtlanır ve sınava hazırlık konusunda motive edilir.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri