Ders Adı Tarımsal Üretim Ekonomisi
Ders Kodu YTE-304
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Bahri Karlı
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Üretim teorisi; faktör-ürün ilişkileri; üretim fonksiyonu, maksimum kâr koşulları; üretim faktörlerinin optimum kullanımı; iki ve daha fazla girdi kullanılmasında üretim, üretim fonksiyonu, ekonomik optimum; ürünlerin optimum bileşimi, üretim olanakları eğrisi, eş-gelir doğruları; maliyet fonksiyonu ve ürün arzı; maliyet-ürün ilişkileri, optimum üretim düzeyi, kısa-uzun dönemler; ölçek ekonomisi ve işletme boyutu, optimum işletme boyutu; zaman faktörü ve kaynak kullanımında ekonomik ilke ve hesaplar; tarım işletmesi ve ekonomisi, yapısal öğeler, temel ekonomik kavramlar; tarım işletmelerinde planlama teknikleri, tarımda maliyet; karar analizi; teknik ilerleme ve tarım, teorik esaslar; tarımsal piyasalara genel bakış, tarımsal piyasalarda arz, tarımsal piyasalarda talep.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarım işletmelerinde üretim sürecinde mikroekonominin prensiplerini kullanarak girdi-çıktı ilişkilerinin ortaya konulması, üretime tahsis edilen kaynakları veri alarak kâr makzimizasyonunu sağlama yöntem ve yaklaşımları hakkında bilgi vermek aynı zamanda üretim etkinliğinin artırılması yol ve prensiplerini öğretmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Üretim Teorisi ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2 Girdi-Çıktı Analiz yöntemlerini öğrenir.
3 Üretim İlişkilerini çözümler.
4 Toplumun değişen gereksinimleri, değerleri ve amaçları doğrultusunda işletmecinin kaynaklarını en iyi ne şekilde kullanacağını kavrar.
5 Tarım işletmelerinde elde edilen hasıla, kâr ve kaynak kullanım konularında bilgi sahibi olur.
6 Tarımsal işletmelerinin geliştirilmesi ve kâr makzimizasyonu yönünden üretim ilişkilerini düzenler.
7 Teknik değişmelerin tarımsal üretim ve kaynak kullanımı üzerinde etkisini değerlendirir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarımsal Üretim Ekonomisine Giriş-Ekonominin Sınıflandırılması ve Yaklaşımlar-Tarımsal Ekonominin Amaçları- Tarımsal Üretim Ekonomisi-Üretim Ekonomisi ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi
  Ön Hazırlık: Talim, M., 1999. Tarımsal Üretim Ekonomisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yardımcı Ders Kitabı, 256s
2 Üretim Teorisi-Tam Rekabet Piyasası; Faktör-Ürün İlişkisi; Üretim Fonksiyonu-Üretim Fonksiyonu Analizi-Üretimin Ekonomik Fonksiyonları Ve Maksimum Kar Koşulları; Bir Faktörün Optimum Kullanılmasına İlişkin Pratik Sonuçlar
  Ön Hazırlık: Talim, M., 1999. Tarımsal Üretim Ekonomisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yardımcı Ders Kitabı, 256s
3 Klasik Üretim Fonksiyonu Ortalama Fiziki Hasıla-Marjinal Fiziki Hasıla- Gerçek Marjinal Hasıla Kavramları-Azalan Hasıla Kanunu ve Üretimin 3 Safhası Üretim Elastikiyeti
  Ön Hazırlık: Talim, M., 1999. Tarımsal Üretim Ekonomisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yardımcı Ders Kitabı, 256s
4 İki Ve Daha Fazla Değişken Girdi Kullanılmasında Üretim; İki Değişir Faktörlü Üretim Fonksiyonu; Ekonomik Optimumun Belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Talim, M., 1999. Tarımsal Üretim Ekonomisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yardımcı Ders Kitabı, 256s
5 Faktör-Ürün Analizi (Faktör-Ürün ilişkileri-Ekonomik optimum nokta) Üretim Faktörleri Arasında İkame Ve Bütünleme İlişkileri; Faktörler Arası İkameye İlişkin Uygulama
  Ön Hazırlık: Talim, M., 1999. Tarımsal Üretim Ekonomisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yardımcı Ders Kitabı, 256s
6 Faktör-Faktör Analizi (Eş maliyet doğruları-Üretim faktörleri arası ikame-En düşük maliyetli faktör bileşiminin belirlenmesi)
  Ön Hazırlık: Talim, M., 1999. Tarımsal Üretim Ekonomisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yardımcı Ders Kitabı, 256s
7 Ürün-Ürün analizi (Ürünlerin optimum bileşimi-Ürünler arası ikame-Üretim olanakları eğrisi-Eş-Gelir Doğruları)
  Ön Hazırlık: Talim, M., 1999. Tarımsal Üretim Ekonomisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yardımcı Ders Kitabı, 256s
8 Ürünlerin Optimum Bileşimi; Ürünler arası İlişkiler Ve Ürünlerin Optimum Bileşimine İlişkin Uygulama
  Ön Hazırlık: Talim, M., 1999. Tarımsal Üretim Ekonomisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yardımcı Ders Kitabı, 256s
9 Maliyet Fonksiyonları-Ürün Arzı; Maliyet-Ürün İlişkileri; Optimum Üretim Düzeyi; Kısa ve Uzun Dönemler
  Ön Hazırlık: Talim, M., 1999. Tarımsal Üretim Ekonomisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yardımcı Ders Kitabı, 256s
10 Ölçek İlişkileri (Ölçek ekonomileri)ve İşletme Büyüklüğü
  Ön Hazırlık: Talim, M., 1999. Tarımsal Üretim Ekonomisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yardımcı Ders Kitabı, 256s
11 Zaman Faktörü ve Kaynak Kullanımında Ekonomik İlke ve Hesaplar; Mali Matematiğe İlişkin Bazı Tanım ve Formüller; Tarım Ekonomisine Uygulama; Yatırımların Rantabilitesi; Uygulamaya İlişkin Bazı Örnekler
  Ön Hazırlık: Talim, M., 1999. Tarımsal Üretim Ekonomisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yardımcı Ders Kitabı, 256s
12 Tarımda Belirsizlik Koşullarında Karar Alma; Risk Karşısında Davranışın Analizi; Riskin Ölçülmesi
  Ön Hazırlık: Talim, M., 1999. Tarımsal Üretim Ekonomisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yardımcı Ders Kitabı, 256s
13 Teknik Gelişme ve Tarım-Tarımsal İşletmelerin Değişen Ekonomik Koşullara Uyumu
  Ön Hazırlık: Talim, M., 1999. Tarımsal Üretim Ekonomisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yardımcı Ders Kitabı, 256s
14 Tarımsal Piyasalar; Genel Bakış; Piyasa Dengesi Ve Üretim Dengesi Arasındaki İlişkiler; Pazarlama Marjı ve Etkileri
  Ön Hazırlık: Talim, M., 1999. Tarımsal Üretim Ekonomisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yardımcı Ders Kitabı, 256s
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 3
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 3
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 5
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 5
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 5
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 5
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 4
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 4
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 4
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 5
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 2
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 3
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 2
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 1
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 3
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 2
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 63    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Talim, M., 1999. Tarımsal Üretim Ekonomisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yardımcı Ders Kitabı, 256s.
Diğer Kaynaklar Talim, M., 1999. Tarımsal Üretim Ekonomisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yardımcı Ders Kitabı, 256s. Doll, J.P., Orazem, F., 2004. Teorik ve Uygulamalı Üretim Ekonomisi. (Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Tuna Alemdar, Prof.Dr. Şinasi Akdemir) Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 435s. Akdemir, Ş., Alemdar, T., 1996. Tarımsal Üretim Ekonomisi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:128, Ders Kitapları Yayın No: 40, 196s. Dernek, Z., 2006. Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik. SDÜ Yayınları, Isparta. Açıl, F., 1984. Tarım Ekonomisi. AÜ Ziraat Fakültesi yayınları, Ankara. Dinler, Z., 1993. Tarım Ekonomisi. UÜ Yayınları, Bursa.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini
Ödevler Öğrencilere dersle ilgili ödev verilerek konulara hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak, Arasınavda işlenen konularla ilgili 6-7 klasik soru ile ölçme, Finalde ise işlenen konularla ilgili 6-7 klasik soru ile ölçme
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri