Ders Adı Ekonometri
Ders Kodu YTE-302
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 3-Mevlüt GÜL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ekonometrinin tanımı, ekonometrik modellemenin aşamaları, en küçük kareler yöntemi, çeşitli matematiksel formda modellerin elde edilmesi ve esneklik hesaplamaları, tahmincilerin özellikleri, doğrusal regresyonun varsayımları, otokorelasyon, farklı varyans ve çoklu bağlantı problemlerinin belirlenmesi ve giderilmesi, zaman gecikmeli değişkenler, kukla değişkenler, doğrusal olasılık modelleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilerin ekonometrik modelleme ve model sonuçlarını ekonomik açıdan yorumlama becerisini kazanmalarını sağlamak.
No Dersin Kazanımları  
1 Ekonometrik modelin öğelerini açıklar ve ekonomiden örnekler vererek önemini açıklar.
2 Ekonomi kuramını matematiksel olarak ifade eder.
3 Oluşturulan ekonometrik modeli çözümler, yorumlar ve ekonomi teorisinin gözlem verileriyle karşılaştırır.
4 Ekonometrik modelin katsayılarını hesaplar ve ekonomik teori ile katsayıların büyüklüğü ve işaretlerini sınar.
5 Ekonometrik modelden hareketle ekonomik büyüklüklerin tahminini yapar.
6 Ekonometrik modellerden hareketle esnekleri hesaplar ve yorumlar.
7 Kullanılan teknikleri ve elde edilen çözüm sonuçları kullanır ve yorumlar.
8 Sonuç olarak ekonominin laboratuar çalışmaları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olur.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ekonometrinin Tanımı, Alternatif Ekonometrik Yaklaşımlar, Ekonomik ve Ekonometrik Modeller,
  Ön Hazırlık: 1- Tarı, R., 2006. Ekonometri. Avcı Ofset, İstanbul. 2- Akkaya, Ş., Pazarlıoğlu, M.V., 1995. Ekonometri I. Anadolı Matbaacılık, İzmir. 1-15 sayfalar (1) 1-46 sayfalar (2)
2 Ekonometrik Araştırmanın Aşamaları –örnek olay
  Ön Hazırlık: 1-15 sayfalar (1) 1-46 sayfalar (2)
3 Veri Tipleri, Zaman serileri, Kesit verileri, Karma (panel) veri,
  Ön Hazırlık: 17-58 sayfalar (1) 47-108 sayfalar (2)
4 Kesin (Deterministik) ve Olasılıklı Model, Regresyon Modellerinin Tahminlenmesi, Değişkenliğin Bileşenlerine Ayrıştırılması, Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımları, Hata teriminin önemi,
  Ön Hazırlık: 58-68 sayfalar (1) 47-108 sayfalar (2)
5 Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımları, en küçük kareler yöntemi ile model tahmini, Korelasyon Katsayısı, Belirleme Katsayısı, Uygulamalar,
  Ön Hazırlık: 140-160 sayfalar (1) 145-182 sayfalar (2)
6 Model Tanımlama Esasları, Bağımsız Değişkenlerin Seçimi, İhmal Edilen Değişkenler, Gereksiz Değişkenler, Uygulamalar, Sabit Terimin Kullanımı ve Yorumu,
  Ön Hazırlık: 140-160 sayfalar (1) 145-182 sayfalar (2)
7 Doğrusal Form, Ters Fonksiyon, Yarı Logaritmik Fonksiyonlar, Çift Logaritmik Fonksiyon, Polinomial Fonksiyonlar, Uygulamalar, Tahmincilerin Ortak Testi, Tahmincilerin Doğrusal Kombinasyonlarının Testi
  Ön Hazırlık: 69-102 sayfalar (1) 183-266 sayfalar (2)
8 Yaygın Matematiksel Formlarda Tahminleme, Doğrusal Form, Ters Fonksiyon, Yarı Logaritmik Fonksiyonlar, Çift Logaritmik Fonksiyon, Polinomial Fonksiyonlar, Uygulamalar,
  Ön Hazırlık: 219-250 sayfalar (1)
9 Çok Açıklayıcılı Regresyon Modellerinin Çözümü, Tahmincilerin Yarayışlılığı, Modelin Yarayışlılığı,
  Ön Hazırlık: 285-296 sayfalar (1)
10 Kukla Değişkenler, Farklı Sabit Terim, Farklı Eğim, Farklı Sabit Terim , Kategorilerin Oranı, Oransal Kategori Etkisi
  Ön Hazırlık: 161-217 sayfalar (1) 301-316 sayfalar (2)
11 Otokorelasyonun Nedenleri, Birinci Dereceden Otokorelasyonun Yol Açtığı Sonuçlar, Birinci Dereceden Otokorelasyonu Belirleme Yöntemleri, Durbin Watson d Testi
  Ön Hazırlık: 353-450 sayfalar (2)
12 Otokorelasyonun Nedenleri, Birinci Dereceden Otokorelasyonun Yol Açtığı Sonuçlar, Birinci Dereceden Otokorelasyonu Belirleme Yöntemleri, Durbin Watson d Testi-uygulamalar
  Ön Hazırlık: 264-284 sayfalar (1) 245-258 sayfalar (2)
13 Regresyon modellerinde sorunlar, çoklubağlantı, Trend Değişkenli Modeller, Dağıtılmış Gecikme Modelleri
  Ön Hazırlık: 264-284 sayfalar (1) 379-450 sayfalar (1)
14 Doğrusal Olasılık Modeli (LPM), Logit Model, Probit Model
  Ön Hazırlık: 250-263 sayfalar (1)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 1
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 4
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 3
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 5
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 5
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 5
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 4
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 2
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 2
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 1
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 1
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 1
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 2
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 1
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 1 1 1
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 111    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1- Tarı, R., 2006. Ekonometri. Avcı Ofset, İstanbul. 2- Akkaya, Ş., Pazarlıoğlu, M.V., 1995. Ekonometri I. Anadolı Matbaacılık, İzmir.
Diğer Kaynaklar Sevüktekin, M., 2000. Ekonometrik Model Kurma Teknikleri. Vipaş, Bursa. Kennedy, P., 2000. Ekonometri El Kitabı. Gazi Kitabevi, Ankara. Kutlar, A., 2005. Uygulamalı Ekonometri. Nobel. Kutlar, A., 2007. Ekonometriye Giriş. Nobel. Yavuz, F., 2001. Ekonometri Teori ve Uygulama Ders Notları. Atatürk Ü. ZF Ders Yayınları No: 185, Erzurum. Gujarati, D.N., 1995. Basic Econometrics, 3rd Ed.,McGraw-Hill. Greene, W., 2000. Econometric analysis, Prentice Hall.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini
Ödevler Öğrencilere dersle ilgili ödev verilerek konulara hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak, Arasınavda işlenen konularla ilgili 4-5 klasik soru ile ölçme, Finalde ise işlenen konularla ilgili 4-5 klasik soru ile ölçme
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri