Ders Adı Tarımsal Yayım ve İletişim
Ders Kodu YTE-301
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 3-Hacer ÇELİK ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarımsal yayım kavramı ve kapsamı, Tarımsal yayımın eğitimsel niteliği ve yayım eğitiminin özellikleri, Tarımsal Yayımın temel ilkeleri, Tarımsal yayımın çalışma süreci, Tarımsal yayım yöntem ve teknikleri, iletişim kavramı, iletişim süreci, iletişimde başarı koşulları, iletişimde yansıma, jest ve algılama.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencinin tarımsal yayım kavramını öğrenmesi, tarımsal bilgi ve tekniklerin çiftçilere aktarılması ve benimsetilmesinde kullanılan eğitim, öğretim, iletişim teknikleri, yöntemleri ve araçları hakkında bilgi sahibi olması amaçlanır
No Dersin Kazanımları  
1 1)Tarımsal yayım ve iletişimin temel kavramlarını bilir
2 2) Kırsal kesimde yaşayan insanların gerek tarımsal ve gerekse tarım-dışı konulardaki eğitiminde kullanılacak teknikleri öğrenir
3 3) Tarımsal yayımda kullanılan yeni iletişim araç ve yöntemlerini öğrenir
4 4) Tarımsal yayım programlarının hazırlanması ve sunumunu öğrenir
5 5) Tarımsal yayım çalışmasının planlanmasını öğrenir
6 6)Tarımsal yayım çalışmasının izleme ve değerlendirmesini bilir
7 7) Çiftçilerde belirlenen yönde davranış değişikliği sağlayabilecek teknikleri öğrenir
8 8) Çiftçilerin üretim sorunlarının belirlenmesi ve alternatif çözümler sunmasının tekniklerini öğrenir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarımsal Yayımın Konusu, Kapsamı, Önemi, Amacı, Konu Alanları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
2 Tarımsal Yayımın kırsal kalkınmadaki rolü
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
3 Tarımsal Yayımın eğitimsel niteliği ve özellikleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
4 Tarımsal yayımın temel ilkeleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
5 Tarımsal Yayımın Çalışma Süreci,
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
6 Tarımsal yayımda kullanılan araçlar ve yöntemler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
7 Yayım çalışmalarının planlanması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
8 Yayım çalışmalarında izleme ve değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
9 İletişim kavramı ve içeriği
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
10 Tarımsal yayımda iletişim, simge, jest, empati, algılama
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
11 İletişimin temel unsurları ve iletişim süreci
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
12 İletişimde başarı koşulları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
13 Tarımsal yayımda sorun çözme yaklaşımları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
14 Tarımsal yayımda çiftçi-yayımcı iletişimi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 4
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 5
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 5
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 4
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 4
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 5
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 3
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 5
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 5
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 4
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 4
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 5
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 5
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 3
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 4
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 4
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 3
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 135    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu İlgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusu
Diğer Kaynaklar •Yavuz, O. 2000. Tarımsal Yayım ve Haberleşme. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları, Bursa. •Taluğ, C. ve Tatlıdil, H. 1993. Tarımsal Yayım ve Haberleşme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Notu. Teksir No:141 Ankara, •Aktaş, Y., 2005. Tarımsal Yayım ve Haberleşme’ye Giriş. Dilara Yayınevi Trabzon. •Olgun, A. 2002. Tarımsal Yayım ve Haberleşme. E.Ü.Z.F., İzmir, •Özkaya, T. 1996. Tarımsal Yayım ve Haberleşme. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 520, Ders Kitabı, İzmir, 170 sayfa. •Yurttaş, Ziya, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayınları, Ders Notu Yay.No: 67, Erzurum, 1991, 86 s. Özçatalbaş, Orhan, 1998, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Çukurova Üniv. Zir. Fak. Ders Kitabı, Adana •Adams, M.E., Agricultural Extension in Developing Countries, Longman Scientific & Technical, 1982. .Saville, A.E., Extension in Rural Communities, Oxford Tropical Handbooks, 1965. .Shaner, W.W., Philipp, P.F., Schmehl, W.R., Farming Systems Research and Development, 1982, USA.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında hazırlanan ilgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusunun öğrencilere verilmesi
Ödevler Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar Sınav öncesindeki derste karşılıklı soru cevap ve tartışma ortamında genel tekrar yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri