Ders Adı Mikro Ekonomi
Ders Kodu YTE-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Alamettin BAYAV
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Mikro ekonominin temel kavramları, arz ve talep, fiyat esnekliği, tüketici davranışları teorisi, tüketici talep analizi, üretim teorisi, üretim maliyetleri, üretim ve firma teorisine ilişkin alternatif modeller satış maksimizasyon modeli, büyüme maksimizasyon modeli, fayda maksimizasyon modeli, ekonomik etkinlik, fonksiyonel gelir dağılımı,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Mikro Ekonomi ilgili temel bilgiler edinmek, birim bazında karşılaşılan ekonomik sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 Mikro ekonomi kapsamında teorik bilgiler edinme, bilgileri özümseme
2 Tüketim teorisi, tüketicinin amacı, fayda ve değer kavramı, faydanın ölçülebilmesi varsayımları altında fayda analizleri
3 Tüketicinin faydasını maksimum yapmak için fayda analizi yapma, uygun mal miktarı belirleme, bütçe dengesini sağlama
4 Üretim faktörlerini tanımlama, faktör- üretim ilişkisi teorik olarak açıklanması
5 Kısa dönem üretimde, faktör analizi, kullanılacak faktörün maksimum ve optimum miktarını belirleme
6 Uzun dönem üretimde, faktör-faktör analizi, en uygun faktör bileşimini oluşturma, maksimum üretim miktarını belirleme
7 İşletme karını en yükseğe çıkarmak için minimizasyon ve maksimizasyon kavramlarını anlayarak uygulayabilme
8 Fiyat teorisi kapsamında arz ve talep kanunlarını inceleme, esneklik kavramı, üretici ve tüketici açısından önemi, fiyat oluşumunu kavrama,
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Mikro Ekonominin tanımı, kapsamını, ilgilendiği konular sıralanır.
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
2 Tüketim teorisi açıklanır, fayda varsayımları açıklanır
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
3 Fayda ölçüler ve fayda ölçülemez varsayımına göre fayda analizini yapılarak tüketicinin denge noktası ve maksimum fayda bileşimi sağlanır.
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
4 Üretim teorisini açıklamak üzere üretim faktörleri ve üretim fonksiyonları açıklanır
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
5 Kısa ve uzun dönem üretimleri açıklanırken azalan verim kanunu, eş ürün analizi yolu ile uygun faktör miktarı saptanır
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
6 Firma dengesini ve kar maksimizasyonu belirlenir, gelecekle ilgili genişleme yolu grafikle gösterilir.
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
7 Maliyet prensibi açıklanarak işletme biriminde yapılan üretim harcamaları, sabit ve değişen gider olarak saptanır.
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
8 Toplam masraf ve ortalama masraflar , marjinal maliyet hesaplanır, grafiklerle gösterilir,
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
9 Arz ve talep kanununu, bunları etkileyen etmenleri sıralar ve arz ve talebin fiyat esnekliklerinin hesaplaması yapılır
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
10 Esneklik çeşitlerini bunun tüketici ve üretici açısından önemi vurgulanırken tüketici ve üretici rantı kavramları açıklanır.
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
11 Piyasa çeşitlerini, serbest piyasa ve müdahaleli piyasa koşullarını, bu tip piyasalarda fiyat oluşumunu öğrenir.
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
12 Monopol ve oligopol piyasaları açıklanır, piyasalardan örnekler verilir.
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
13 Devletin piyasayı etkileme araçları, nedenleri ve sonuçları tartışılır
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
14 Bölüşüm teorisi ile ilgili fonksiyonel gelir dağılımın, uygulamadaki önemi açıklanır.
  Ön Hazırlık: Ders Kitabı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 3
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 3
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 5
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 5
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 5
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 5
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 3
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 4
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 4
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 5
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 2
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 3
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 2
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 1
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 3
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 2
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 1 15
Ödevler 1 3 3
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 103    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Mikro Ekonomiye Giriş (2005), Tümay Ertek, İstanbul
Diğer Kaynaklar Mikro Ekonomiye Giriş (2005), Tümay Ertek, İstanbul
Materyal
Dökümanlar Mikro Ekonomiye Giriş (2005), Tümay Ertek, İstanbul
Ödevler Her ders sonunda yapılan sınavlar, güncel konularda tartışma saatleri uygulaması
Sınavlar Belli aralıklarla sözlü küçük sorularla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri