Ders Adı Ekonomi Matematiği
Ders Kodu YTE-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mevlüt GÜL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ekonomik problemleri çözmeye yönelik uygulamalı matematiksel yöntemlerin öğrenilmesi; matematiksel model ve öğeleri, temel matematiksel kavramlar, denge modelleri, matrisler, fonksiyonlar, logritmik fonksiyonlar, türev, integral, üssel, polinomial fonksiyonlar, lineer, logaritmik, kuatratik denklemler, eğim, grafik ve denklemlerin ekonomik olarak yorumlanması, üretim, tüketim ve gelir esnekliklerinin hesaplanması ve bunların ekonomi uygulamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilerin matematiksel yöntemleri, tarımsal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanma becerisi kazanmalarını sağlamak. Ekonomik problemleri çözmeye yönelik uygulamalı matematiksel yöntemleri öğretmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Matematiksel modelin öğelerini açıklar ve ekonomiden örnekler verir.
2 Temel matematik bilgi ve kurallarını ekonomi problemlerine uygular.
3 Toplam gelir, toplam maliyet gibi temel ekonomik tanımları ve kavramları matematiksel modellerle gösterir ve açıklar.
4 Denge problemlerini çözer.
5 xx
6 xx
7 xx
8 xx
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Matematiksel Modelin Öğeleri, Temel Matematiksel Kavramlar
  Ön Hazırlık: 1-Miran, B., 2005. Ekonomistler için Matematik, İzmir. 2-Glass J.C., 2005. İktisatta Matematiksel Yöntemlere Giriş. Der Yayınları, İstanbul 1-28 sayfalar (1) 1-18 sayfalar (2)
2 Bağıntı, Fonksiyon, Grafik, Doğrular, Limit, Süreklilik, Asimptotlar, İktisadi ilişkilerin matematiksel gösterimi
  Ön Hazırlık: 1-28 sayfalar (1) 19-48 sayfalar (2)
3 Statik Denge Modeli; Eğim, talebin hesabı ve grafiksel gösterimi, yorumlanması
  Ön Hazırlık: 49-78 sayfalar (2)
4 Statik Denge Modeli; Talep, Arz, piyasa denge miktarı, denge fiyatı hesabı ve grafiksel gösterimi, yorumlanması
  Ön Hazırlık: 49-78 sayfalar (2)
5 Matris İşlemleri, Matrislerde Değişme, Birleşme ve Dağılma Özellikleri, Doğrusal Denklem Sisteminin Gauss Yöntemiyle Çözümü
  Ön Hazırlık: 29-72 sayfalar (1)
6 Ters Matrisle Doğrusal Denklem Sisteminin Çözümü, Cramer Yöntemi, Ekonomiye Uygulamalar, Matrislerle Girdi–Çıktı Analizi,
  Ön Hazırlık: 29-72 sayfalar (1) 117-134 sayfalar (2)
7 Logaritmik Fonksiyonlar; Faiz, nüfus artışı hesaplamaları ve yorumlanması
  Ön Hazırlık: 73-80 sayfalar (1)
8 TÜREV Tanımı, Türev Alma Kuralları, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlarda Türev, Yüksek Dereceden Türev
  Ön Hazırlık: 81-147 sayfalar (1)
9 TÜREV; Ekonomiye Uygulamalar, Marjinal Kavramlar, Esneklik
  Ön Hazırlık: 81-147 sayfalar (1) 177-228 sayfalar (2)
10 TÜREV; Optimizasyon, Tanımı, Yerel En Küçük ve En Büyük Noktalar, Azalan Verimler Kanunu, Ekonomiye Uygulamalar
  Ön Hazırlık: 81-147 sayfalar (1)
11 Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Türev; Tanımı, Optimizasyon, Kısıtlı Optimizasyon, Türdeşlik (Homojenite)
  Ön Hazırlık: 148-227 sayfalar (1)
12 Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Türev; Tanımı, Optimizasyon, Kısıtlı Optimizasyon, Türdeşlik (Homojenite), Ekonomiye Uygulamalar, En Küçük Kareler Yöntemi, Kısmi Esneklik
  Ön Hazırlık: 148-227 sayfalar (1) 245-258 sayfalar (2)
13 İNTEGRAL ; Tanımı, İntegral Kuralları, Yerine Koyma Yöntemiyle İntegral, Kısmî İntegrasyon, Ekonomiye Uygulamalar, Sermaye Stoğunun Hesaplanması, Toplam Masrafın İntegralle Elde Edilmesi, Toplam Gelirin İntegralle Elde Edilmesi, Tüketim Harcamaları Fonksiyonu
  Ön Hazırlık: 228-238 sayfalar (1) 301-326 sayfalar (2)
14 BELİRLİ İNTEGRAL; Tanımı, Ekonomiye Uygulamalar, Gelir Dağılımı, Tüketici ve Üretici Rantı
  Ön Hazırlık: 239-263 sayfalar (1)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 2
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 4
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 4
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 4
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 4
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 3
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 3
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 2
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 2
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 1
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 1
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 1
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 3
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 3
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 134    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1-Miran, B., 2005. Ekonomistler için Matematik, İzmir. 2-Glass J.C., 2005. İktisatta Matematiksel Yöntemlere Giriş. Der Yayınları, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Kobu, B., 1997. İşletme Matematiği. Avcıol Basım Yayın, İstanbul. Sarımeşeli, M., Açıkgöz, Ş., 2005. Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri. Gazi Kitabevi, Ankara. Çakıcı, M., Yılmaz, C., 1993. İktisadi ve İdari Bilimler İçin Matematik I. Asil Ofset Matbaacılık, İzmir. Çakıcı, M., Yılmaz, C., 1994. İktisadi ve İdari Bilimler İçin Matematik II. Asil Ofset Matbaacılık, İzmir. Chiang, A. Wainwright, K., 2005. Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill, ABD. Dowling, E.T., 1993. İşletme ve iktisat için matematiksel yöntemler: teori ve problemler. Nobel Yayınları.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini
Ödevler Öğrencilere dersle ilgili ödev verilerek konulara hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak, Arasınavda işlenen konularla ilgili 6-9 klasik soru ile ölçme, Finalde ise işlenen konularla ilgili 6-9 klasik soru ile ölçme
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri