Ders Adı Makro Ekonomi
Ders Kodu YTE-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 2-Vecdi DEMİRCAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ekonomide mal, hizmet ve para akımı, paranın tanımı ve fonksiyonları, para çeşitleri, para arzı ve talebi, para miktarı ile fiyatlar arasındaki ilişkiler, para politikası, Milli gelir ile ilgili kavramlar, Milli gelir hesaplama yöntemleri, milli gelirin önemi, istihdam ile ilgili kavramlar, işsizlik türleri, İşsizlik ile enflasyon arasındaki ilişki, İstihdam teorileri, istihdam hacmini ve milli geliri belirleyen değişkenler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Para teorisi, milli gelir ve istihdam konuları ile ilgili temel bilgileri öğretmek.
No Dersin Kazanımları  
1 1. Para politikası amaçlarının ne olduğu, bu amaçlara ulaşmak için hangi araçların kullanıldığı konularını kavradığını gösterir.
2 2.Para arzı, para talebi kavramlarını ve bu değişkenlere bağlı olarak faiz oranlarının nasıl oluştuğu konularını öğrenir.
3 3. Enflasyon, deflasyon, stagflasyon ve devalüasyon gibi güncel konuları kavrar
4 4. Milli gelir ile ilgili kavramları ve bu kavramların nasıl hesaplandığı, bu hesaplamaların önemi ve milli gelir hesaplama yöntemleri konularını öğrenir.
5 5. İstihdam çeşitleri, istihdam ile milli gelir arasındaki ilişkileri, istihdam hacmini etkileyen faktörler ve işsizlik türleri konularını kavrar.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Makro ekonomi kavramı, Ekonomide mal, hizmet ve para akımı
  Ön Hazırlık: 1-10. sayfalar
2 Paranın tanımı ve fonksiyonları, para çeşitleri
  Ön Hazırlık: 11-23. sayfalar
3 Para sistemleri, para arzı ve talebi
  Ön Hazırlık: 24-41. sayfalar
4 Para miktarı ile fiyatlar arasındaki ilişkiler
  Ön Hazırlık: 42-49. sayfalar
5 Enflasyon, deflasyon,devalüasyon, stagflasyon kavramları ve Para politikası
  Ön Hazırlık: 50-62. sayfalar
6 Milli gelir ile ilgili kavramlar
  Ön Hazırlık: 63-73.sayfalar
7 Milli gelir ile ilgili kavramlar
  Ön Hazırlık: 74-81. sayfalar
8 Milli gelir hesaplama yöntemleri ve milli gelir hesaplamanın önemi
  Ön Hazırlık: 81-92. sayfalar
9 İstihdam ile ilgili kavramlar
  Ön Hazırlık: 93-102. sayfalar
10 İşsizlik türleri, İşsizlik ile enflasyon arasındaki ilişki
  Ön Hazırlık: 103-112. sayfalar
11 İstihdam teorileri
  Ön Hazırlık: 113-125. sayfalar
12 İstihdam teorileri
  Ön Hazırlık: 125-138. sayfalar
13 İstihdam hacmini ve milli geliri belirleyen değişkenler
  Ön Hazırlık: 139-148. sayfalar
14 İstihdam hacmini ve milli geliri belirleyen değişkenler
  Ön Hazırlık: 148-161. sayfalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 1
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 5
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 4
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 3
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 1
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 5
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 5
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 3
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 1
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 1
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 1
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 1
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 3
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 4
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 101    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Pekin, T., 2007. Makro Ekonomi. Zeus Kitabevi, ISBN:975-98569-0-5 Çeşitli kaynaklarla zenginleştirilmiş power point sunusu
Diğer Kaynaklar Ertek, T., 2008. Makro iktisat. Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN:975-295-859-1 Unluönen, K., Tayfun, A., 2007. Ekonomi. Nobel Yayın Dağıtım, ISBN:978-975-591-840-2.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri