Ders Adı Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Ders Kodu YTE-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Hacer Çelik Ateş
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarımın tarihsel gelişimi, sanayi devriminin tarıma etkisi, cumhuriyet döneminde tarım, ülkemizde tarımda gelişmeler, etik anlayışının tarihçesi, yasal düzenlemeler, etik dışı davranışlar ve sorunları, meslek etiği kavramı, Ziraat Mühendisliği görev ve sorumlulukları, etik kurulu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarım tarihinin gelişme sürecini izlemek, günümüz tarımının gelişme düzeyini ölçebilmek, meslek etiği kavramını anlamak, etik ilkelerin önemini ve uyulması gereğini görmek
No Dersin Kazanımları  
1 1. Tarımın tarihi gelişimi, ülkelere ve bölgelere göre tarımsal değişimleri anlama
2 2. Osmanlı döneminde tarım özellikleri, Asya tipi üretim tarzı
3 3. Tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumunu tanımlama, farklarını gösterme
4 4. Sanayi devriminin tarıma etkisini belirlerken tarımın gelişme sürecini açıklama
5 5. Cumhuriyet döneminde tarım, kalkınma döneminde tarım ve günümüzdeki gelişmeleri izleme
6 6. Etik kavramının tarihçesi, farklı etik anlayışları, etik çeşitleri, özellikler hakkında bilgilenme
7 7. Mesleki etik kuralları, mühendislik etiği tanımlama, özelliklerini sıralama
8 8. Ziraat mühendisliğinin görev ve sorumluluklarını kavrama, mesleki yapısını ve önemini anlama
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarımın tarihi gelişimi, ülkelere ve bölgelere göre tarımsal değişimleri anlama
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının kullanımı
2 Mezopotamyada tarım, Selçuklu döneminde tarım, Osmanlı devrinde tarım gibi dönemlere göre tarım uygulamalarını örnekleme
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının kullanımı
3 Tarım toplumunun özellikler, sanayi toplumu ve bilgi toplumunu tanımlama, farklarını gösterme
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının kullanımı
4 Sanayi devriminin tarıma etkisi, tarımın gelişme süreci, gelişmeyi etkileyen değişimler
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının kullanımı
5 Cumhuriyetin kuruluşun döneminde tarımın yapısı, sorunları ve üretim düzeyi, çeşitliliği ve verimliliği
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının kullanımı
6 Cumhuriyetin kuruluşunda tarımda yapılan ilk değişimler aşar vergisinin kaldırılması, kredi olanakları yaratma
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının kullanımı
7 Tarımın 1929 dünya krizinden etkilenmesi, devletin destekleme politikası, tarım kooperatiflerinin kuruluşu
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının kullanımı
8 Tarımda kurumlaşma süreci, tarım sektörü için ZB, TMO, ZDK, TSK gibi kurumların kuruluşu veya gelişimi
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının kullanımı
9 Planlı kalkınma döneminden günümüze kadar tarımda gelişim durumu, üretim, verim ve teknolojide gelişmeler, tarım politikaları uygulamaları ve değişim süreçleri
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan yararlanma
10 Tarım tarihi açısından çevre gezisi
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan yararlanma
11 Etik kavramının tarihçesi, farklı etik anlayışları,
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan yararlanma
12 Etik çeşitleri, özellikler hakkında bilgilenme
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan yararlanma
13 Mesleki etik kuralları, mühendislik etiği tanımlama, özelliklerini sıralama
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan yararlanma
14 Ziraat mühendisliğinin görev ve sorumluluklarını kavrama, mesleki yapısını ve önemini anlama
  Ön Hazırlık: Kaynaklardan yararlanma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 2
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 2
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 2
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 3
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 1
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 1
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 3
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 3
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 3
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 2
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 3
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 3
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 3
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 3
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 3
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 3
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 4
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 1 5
Ödevler 1 1 1
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 58    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Tarım Tarihi ve Deontolojisi, (2005), Ahmet Özçelik, Ankara Üniv. Ankara.
Diğer Kaynaklar Tarım Deontolojisi, (2002). Attila Eriş, Uludağ Üniv. , Bursa
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders notlarının öğrencilere verilmesi
Ödevler Ders kapsamı ile ilgili yazılı ödevler
Sınavlar Belli aralıklarla sözlü küçük sorularla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri