Ders Adı Genel Ekonomi
Ders Kodu YTE-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Deniz SARICA
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ekonominin tanımı, temel kavramları, ekonomik sistemler, üretim ve üretim faktörleri, tüketim teorisi, marjinal fayda analizi, kayıtsızlık eğrisi analizi, bütçe doğrusu ve tüketici dengesi, üretim teorisi, üretim fonksiyonu, eş ürün eğrisi, azalan verim kanunu, fiyat teorisi, arz ve talep fonksiyonu, elastikiyet, fiyat oluşumu, piyasa çeşitleri, maliyet teorisi, en düşük maliyetle üretim, kısa ve uzun dönem maliyet eğrileri, karın azamileştirilmesi veya firma dengesi, bölüşüm teorisi, faktör fiyatları, gelir bölüşümü, para teorisi, paranın tanımı, paranın işlevleri ve para çeşitleri, para sistemleri, para arz ve talebi, para miktarı ile fiyatlar arasındaki ilişkiler, milli gelir, milli gelir ile ilgili kavramlar, milli gelir hesaplama yöntemleri, milli gelirin dağılımı, para politikası, enflasyon, deflasyon, devalüasyon, istihdam, kalkınma kavramları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Genel Ekonomi ilgili temel bilgileri edindirerek kavramları özümletmek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 1. Ekonominin temel kavramlarını tanıma, ekonominin sorunlarını anlama
2 2. Sorunları ekonomik sistemlerle çözebilme
3 3. Tüketim teorisinin analizi yapabilme, marjinal fayda ve kayıtsızlık eğrisi ile çözümleme, tüketici dengesinin oluşumu
4 4. Üretim faktörlerinin etkileri, üretim fonksiyonu, kısa dönem ve uzun dönem üretimleri,
5 5. Üretim -faktör ilişkisi ve faktör- faktör ilişkisi en uygun faktör bileşimi, firma dengesi analizleri
6 6. Kar maksimizasyonunu gerçekleştirme, minimum maliyette üretim
7 7. Arz ve talep fonksiyonu, fiyat oluşumu, piyasa çeşitleri,
8 8. Bölüşüm teorisi, faktör fiyatları, gelir bölüşümü, milli gelir, gelir dağılımı
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ekonominin tanımı, ihtiyacı, çeşitlerini, özelliklerini, mal ve hizmetin tanımını, çeşitlerini belirleme
  Ön Hazırlık: 1-10
2 Ekonominin, ne, ne kadar, nasıl ve kim için üretilecek gibi temel sorularını algılar ve çözüm yolu olarak ekonomik sistemleri
  Ön Hazırlık: 11-20
3 Tüketim teorisi kavramak üzere, fayda ölçüler ve fayda ölçülemez varsayımına göre fayda analizini yapar, tüketici denge
  Ön Hazırlık: 21-34
4 Üretim teorisini öğrenir, bunun için önce üretim faktörlerini, üretim fonksiyonunu bilir, kısa ve uzun döneme göre azalan verim kanunu, eş ürün analizi yolu ile uygun faktör miktarın saptama
  Ön Hazırlık: 34-38
5 Firma dengesini ve kar maksimizasyonunun öğrenirken firmanın gelecekle ilgili genişleme yolunu saptama ve grafikleme
  Ön Hazırlık: 39-51
6 Maliyet prensibini öğrenir üretim için yapılan harcamaları, sabit ve değişen gider olarak saptar, toplam masraf ve ortalama masrafları hesaplanması ve grafiklerle gösterimi
  Ön Hazırlık: 52-54
7 Arz ve talep kanununu öğrenir, bunları etkileyen etmenleri sıralar ve esneklikleri
  Ön Hazırlık: 55-65
8 Piyasa çeşitlerini, serbest piyasa ve müdahaleli piyasa koşullarını, bu tip piyasalarda fiyat oluşu
  Ön Hazırlık: 66-83
9 Bölüşüm teorisi hakkında bilgilenir, fonksiyonel gelir dağılımından faktör fiyatları
  Ön Hazırlık: 83-87
10 Milli gelirin tanımını, çeşitlerini, hesaplama yöntemlerini öğrenerek kişi başına düşen milli geliri bulur, gelir dağılımındaki dengesizlikler
  Ön Hazırlık: 88-95
11 Para tanımını yapar, para çeşitleri, para sistemleri, ve gelişimini öğrenir.
  Ön Hazırlık: 96-101
12 Para politikaları ile ilgili genel bilgi edinir, enflasyon ve develüasyonu , nedenlerini, önlenmesi ile ilgili öneriler
  Ön Hazırlık: 102-111
13 İstihdam, büyüme, kalkınma gibi kavramların açıklanması
  Ön Hazırlık: 112-120
14 Genel ders tekrarı ile bilgilerin hatırlanması, ders değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 2
2 Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 2
3 Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 5
4 Üretim- Ekonomi ilişkisini kavrama, kıt faktörleri en uygun şekilde kullanma becerisi 5
5 Faydayı maksimum yapmak için uygun seçenekleri uygulayabilme ve çözümleme yeteneği 5
6 Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 5
7 Alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, verileri toplama ve değerlendirme becerisi 3
8 Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 3
9 Eleştirel ve analizci düşünme becerisi 3
10 Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 3
11 Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 4
12 Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 3
13 Üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi 1
14 Mesleki etik değerlere sahip olma ve bunları titizlikle uygulama bilinci 1
15 Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 3
16 Kendine güvenen, akılcı ve bilimi rehber edinen kişilik ve kimlik kazanımı 2
17 Toplumla uyumluluğu, yaratıcı yetenekleri geliştirme, kültürel birikimi sağlama 2
18 Dinamik, yenilikçi, üretken, uzlaşıcı birey olarak sürekli eğitimi önemseme 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Genel Ekonomi Ders Notları 2006, Prof. Dr. Zeynep Dernek
Diğer Kaynaklar Ekonomi, 1984, Fethi Açıl, Ankara. İktisat Teorisine Giriş, 1996, Orhan Türkay, Ankara
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders notlarının öğrencilere verilmesi
Ödevler Güncel konularda tartışma saatleri uygulaması, belli konularda araştımalar
Sınavlar Belli aralıklarla sözlü küçük sorularla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri