Ders Adı Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
Ders Kodu YTE-0200
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 2-Vecdi DEMİRCAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarım ekonomisinin tanımı ve görevi, tarımın önemi, ekonomideki yeri, tarımsal yapının özellikleri, üretim faktörleri, tarım ekonomisinde geçerli ekonomik prensipler, üretim maliyetleri, tarım ürünlerinde fiyat oluşumu, tarım işletmeciliği kavramı, işletme özellikleri, sınıflama, işletmeciliğin temel fonksiyonları, işletmede yıllık faaliyetler, çiftlik yönetimi, işletme analiz yöntemleri, işletme planlaması, işletmelerde üretim ve pazarlama, tarımda kooperatifleşme, tarımda kredi ve finans durumu, , kapsamı, tarımsal politika, AB ilişkileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarım Ekonomi ilgili temel bilgileri edindirerek kavramları özümletmek, tarım işletmelerinin üretim faaliyetlerini, sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 Ekonomik olayları izleme kabiliyeti, tarım ekonomisi kanun ve teoremlerini pratik hayatta uygulayabilme yeteneği, tarım politikalarını takip ederek, bu politikalara göre üretimi şekillendirme
2 Tarım ekonomisi temel prensiplerinin öğrenilmesi ve pratik hayatta uygulanmasının sağlanması
3 Ders için çeşitli bilimsel kaynaklardan derlenen ders notları kullanılacaktır
4 4. Ekonominin temel prensiplerini tarıma uygulayabilme, kaynakların en uygun kullanımı ile maksimum gelire ulaşmanın yöntemlerini öğrenme, seçenekler yaratma ve en iyisini seçebilme
5 5. Tarım işletmesinin üretim şeklini, yöntemini belirleme, üretim yapma ve ürünü değerlendirme
6 6. İşletme analizini yaparak ürün maliyet ve gelirlerini saptama, karlılık sağlayarak sürekli üretimi gerçekleştirme
7 7. Üretimi yapmak ve onu gelire dönüştürmek için piyasa sistemini kavrama, Pazar koşullarını izleme
8 8.Üretim için gerekli finans sağlam yollarını bulma, örgüt gücünden yararlanma
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tarımın tanımı, tarımsal üretimin çeşitleri, özellikleri verilir
  Ön Hazırlık: 1-6
2 Tarımın önemi açıklanırken tarım sektörünün beslenmeye, sanayiye katkısı anlatılır, ekonomideki yeri belirtilir
  Ön Hazırlık: 8-18
3 Tarımsal yapının temel unsurları, tarımda nüfus varlığı ve özellikleri, arazi varlığı kullanımı ve arazilerin işletmelere dağılımı, işletme büyüklükleri verileri aktarılır
  Ön Hazırlık: 19-31
4 Tarımda sermaye kullanımı ve teknoloji düzeyi, tarımda makineleşme, gübre, ilaç, tohum gibi girdi kullanımı, ülkede tarımsal üretimin çeşitleri ve miktarları, yıllara göre gelişmeler, kurumsal değişimler
  Ön Hazırlık: 32-43
5 Tarım sektörü için ZDK, TSK, ZB, TMO vb kurumların gelişimi ve kuruluşu, kurumsallaşmanın tarımsal gelişmeye etkisi,
  Ön Hazırlık: 44-56
6 Ekonominin temel prensiplerini tarıma uygulanmasının örnekleri anlatılır, azalan verim kanunu, ikame prensibi, marjinal gelir prensibi vb açıklanır, üretimi maksimum yapacak seçenekler belirlenir
  Ön Hazırlık: 57-101
7 Tarımsal üretimim maliyeti belirlenirken sabit ve değişen maliyet unsurları açıklanır, ortalama maliyet- birim ürünü maliyeti hesaplanır
  Ön Hazırlık: 102-104
8 Tarımsal ürünlerin arz ve talep özellikleri, tarım ürünlerinin piyasaları ve fiyat oluşumu açıklanır.
  Ön Hazırlık: Ödev Sunumları
9 Tarımsal işletmecilik üretim faaliyetlerinin belirlenmesi, yıl sonu kısmi ve tam bütçe yöntemine göre maliyet analizi, işletmenin mali yapısını saptama
  Ön Hazırlık: Ödev Sunumları
10 İşletmelerin finans kaynağını yaratma geliştirme, kredi koşulları, ödeme planları yapma
  Ön Hazırlık: Ödev Sunumları
11 Tarımda örgütlenmenin önemi, örgütlenme çeşitleri, kooperatifler, ilkeleri, çeşitleri, tarımsal kooperatiflerin görevleri, sorunları ve geçirdiği değişimleri açıklama
  Ön Hazırlık: Ödev Sunumları
12 Tarım politikası ile ilgili genel bilgiler, amaçları ve araçları, uygulama sonuçları, politika değişimlerini
  Ön Hazırlık: Ödev Sunumları
13 Türkiye AB ilişkileri ilgili genel bilgilerin aktarımı
  Ön Hazırlık: Ödev Sunumları
14 Genel ders tekrarı ile bilgilerini hatırlar.
  Ön Hazırlık: Ödev Sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir 4
2 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir 4
3 Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir 5
4 Tarım makinalarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretim i faaliyetlerini gerçekleştirebilir 5
5 Tarımsal üretim yapan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı gerçekleştirebilir 5
6 Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda problemlerin çözümüne yönelik mevcut yöntemleri değerlendirebilir, alternatif çözümler geliştirebilir ve amaca en uygun çözümleri seçebilir 5
7 İşletmelerde modern tarım tekniklerine uygun üretim yapısı oluşturabilir 5
8 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir 4
9 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir 3
10 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik 2006, Zeynep Dernek, Isparta.
Diğer Kaynaklar Tarım Ekonomisi, 1984, Fethi Açıl, Ankara. Tarım Ekonomisi, 1993, Zihni Dinler, Bursa
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini,
Ödevler Her ders sonunda yapılan sınavlar, güncel konularda tartışma saatleri uygulaması, ara sınavdan sonra verilen ödevlerin sınıfta sunumları
Sınavlar Belli aralıklarla sözlü küçük sorularla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri