Ders Adı Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
Ders Kodu YTE-0200
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tarım ekonomisinin tanımı ve görevi, tarımın önemi, ekonomideki yeri, tarımsal yapının özellikleri, üretim faktörleri, tarım ekonomisinde geçerli ekonomik prensipler, üretim maliyetleri, tarım ürünlerinde fiyat oluşumu, tarım işletmeciliği kavramı, işletme özellikleri, sınıflama, işletmeciliğin temel fonksiyonları, işletmede yıllık faaliyetler, çiftlik yönetimi, işletme analiz yöntemleri, işletme planlaması, işletmelerde üretim ve pazarlama, tarımda kooperatifleşme, tarımda kredi ve finans durumu, , kapsamı, tarımsal politika, AB ilişkileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tarım Ekonomi ilgili temel bilgileri edindirerek kavramları özümletmek, tarım işletmelerinin üretim faaliyetlerini, sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
No Dersin Kazanımları  
1 Ekonomik olayları izleme kabiliyeti, tarım ekonomisi kanun ve teoremlerini pratik hayatta uygulayabilme yeteneği, tarım politikalarını takip ederek, bu politikalara göre üretimi şekillendirme
2 Tarım ekonomisi temel prensiplerinin öğrenilmesi ve pratik hayatta uygulanmasının sağlanması
3 Ders için çeşitli bilimsel kaynaklardan derlenen ders notları kullanılacaktır
4 4. Ekonominin temel prensiplerini tarıma uygulayabilme, kaynakların en uygun kullanımı ile maksimum gelire ulaşmanın yöntemlerini öğrenme, seçenekler yaratma ve en iyisini seçebilme
5 5. Tarım işletmesinin üretim şeklini, yöntemini belirleme, üretim yapma ve ürünü değerlendirme
6 6. İşletme analizini yaparak ürün maliyet ve gelirlerini saptama, karlılık sağlayarak sürekli üretimi gerçekleştirme
7 7. Üretimi yapmak ve onu gelire dönüştürmek için piyasa sistemini kavrama, Pazar koşullarını izleme
8 8.Üretim için gerekli finans sağlam yollarını bulma, örgüt gücünden yararlanma
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bölge nüfusu hakkındaki bilgiler ana başlığı altında, bölge, iklim, tarımsal kaynaklar, enerji ve maden kaynakları, taşımacılık ve ticaret, nüfus, sağlık, eğitim ve sosyal yapı konuları incelenecektir.
2 Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında genel ekonomik durum ana başlığı altında, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış süreci, milli gelir, tarım, sanayi, dış ticaret, dış borç, para, kredi ve bankacılık ve ulaştırma sektörleri incelenecektir.
3 Türkiye ekonomisinde planlı kalkınma dönemi öncesinde uygulanan iktisat politikaları ana başlığı altında; 1923-1938 Atatürk dönemi, Savaş yılları, Çok partili dönem ve Menderes döneminde sektörlerin genel yapısı, işleyişi ve gelişmeler incelenecektir.
4 Kalkınma planları ana başlığı altında; Kalkınma planlarının nedenleri, kalkınma planlarının özellikleri, Türkiye’de uygulanan kalkınma planları ile sosyalist ülkelerde planlar arasındaki farklar ve Planlı dönemde sermaye birikiminin kaynakları incelenecektir.
5 Türkiye ekonomisinin sektörel yapısı ve büyüme ana başlığı altında; Milli gelirin gelişim süreci ve büyüme hızı, Ekonomik yapısal dönüşümü: sektörel dağılımlar incelenecektir.
6 Türkiye’de istihdamın durumu ana başlığı altında; İşgücü piyasası ve İstihdamın sektörel dağılımı incelenecektir.
7 Devletin büyümesi ve ekonomiye müdahalesi ana başlığı altında; Devletin büyüklüğünün ölçülmesi, sanayileşmiş ülkelerde devletin büyümesi, Türkiye’de devletin büyümesi, devletin ekonomiye müdahale alanları ve planlama yoluyla ekonomik müdahale kavramları incelenecektir.
8 Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ana başlığı altında; KİT’lerin tanımı, kapsamı, kuruluş nedenleri, tarihi gelişimi, Türkiye ekonomisindeki yeri, işletmeci KİT’lerin zararları, KİT’lerin sorunları konuları incelenecektir.
  Ön Hazırlık: Kepenek, Y., and N. Ertürk. 1997. "Türkiye Ekonomisi, 9. basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.
9 KİT’lerin özelleştirilmesi ana başlığı altında; Özelleştirme kavramı ve kapsamı, amacı, teorik temelleri, destekleyen ve karşıt görüşler, Türkiye’de KİT’ler ve Özelleştirme konuları incelenecektir.
  Ön Hazırlık: Kepenek, Y., and N. Ertürk. 1997. "Türkiye Ekonomisi, 9. basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.
10 Dış Ticaret Politikaları ana başlığı altında; İthal-İkameci ve ihracata dayanan kalkınma, dış ticaret, ödemeler dengesi ve dış ticaret açığı, dış borç sorunu konuları incelenecektir.
  Ön Hazırlık: Kepenek, Y., and N. Ertürk. 1997. "Türkiye Ekonomisi, 9. basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.
11 Türkiye’de enflasyon problemi ana başlığı altında; Enflasyonun tanımı, sebepleri, ekonomik kalkınmanın finansmanı ve enflasyon, deflasyonist açık ve maliyet enflasyonu, enflasyonist açık ve talep enflasyonu, gelişmekte olan ülkelerde para arzı artışı ve miktar teorisi, Türkiye’de enflasyonun seyri, enflasyonun ekonomik ve sosyal sonuçları konuları incelenecektir.
  Ön Hazırlık: Kepenek, Y., and N. Ertürk. 1997. "Türkiye Ekonomisi, 9. basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.
12 24 Ocak 1980 İstikrar paketi kararları ve Turgut Özal döneminde ekonomik değişmeler ana başlığı altında; 1980 öncesi ekonomik durum, Dışa açılma sebepleri, dışa açılma programının ana hatları ve 1980-83 uygulama değerlendirmeleri konuları incelenecektir.
  Ön Hazırlık: Kepenek, Y., and N. Ertürk. 1997. "Türkiye Ekonomisi, 9. basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.
13 5 Nisan 1994 İstikrar tedbirleri ana başlığı altında; 5 Nisan öncesi ekonomik durum, 5 Nisan kararlarının nedenleri, amaçları ve alınan tedbirler, ekonomide yapısal düzenlemeleri amaçlayan önlemler ve istikrar programının uygulama sonuçları konuları incelenecektir.
  Ön Hazırlık: Kepenek, Y., and N. Ertürk. 1997. "Türkiye Ekonomisi, 9. basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.
14 2000’li yıllarda Türkiye ekonomisi ve ekonomik krizler; Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri ana başlığı altında; Kriz dönemlerinde uygulanan istikrar politikaları, 2000 kasım ve 2001 şubat krizi, kriz sonrası durum: güçlü ekonomiye geçiş programı konuları incelenecektir.
  Ön Hazırlık: Kepenek, Y., and N. Ertürk. 1997. "Türkiye Ekonomisi, 9. basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hayvan barınaklarının planlanmasını ve projelemesini yapar 2
2 Seraların planlanmasını ve projelemesini yapar 2
3 Sulama sistemlerinin planlanmasını ve projelemesini yapar 2
4 Tarım arazilerinin drenaj sistemleri ve ıslah plan ve projelemesini yapar 2
5 Arazi toplulaştırma projelerini yapar 2
6 Makro ve mikro düzeyde su kaynaklarının planlanması ve korunması ile ilgili çalışmaları yapar 2
7 Toprak, bitki, su ilişkileri hakkında üreticileri bilgilendirme yeteneğine sahiptir 2
8 Tarımsal yapılarda karşılaşılan mühendislik problemlerini çözer 2
9 Su ile ilgili mühendislik problemlerini çözer 1
10 Tarımsal işletmelerin daha modern işletilmesini ve teknolojilerin iletilmesini sağlar 1
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme, hızlı çözümler üretebilme, sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptir 1
12 Bilgisayar yazılımı ve donanım bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir 1
13 Tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunları algılayabilme ve çözme becerisine sahiptir 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Kepenek, Y., and N. Ertürk. 1997. "Türkiye Ekonomisi, 9. basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Kepenek, Y., and N. Ertürk. 1997. "Türkiye Ekonomisi, 9. basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Kepenek, Y., and N. Ertürk. 1997. "Türkiye Ekonomisi, 9. basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.
Ödevler Öğrenciler, dersin akışı içersinde değinilen bir konu/terim/olay ya da dersin içeriğini ilgilendiren güncel gelişmeleri gönüllük ilkesi temel alınarak araştırmaya teşvik edilir.
Sınavlar Ana bölüm sonlarında öğrencilerden bir ya da iki soru hazırlayarak sürece katılmaları sağlanır, öğrencilerin hazırladıkları sorular derste tartışarak yanıtlanır ve sınava hazırlık konusunda motive edilir.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri