of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:14.03.2023 11:02:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YZB-102
İstatistik
2,0
2,0
3,0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Özgür KOŞKAN
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Malik ERGİN
Ofis Yeri
258
E-Posta
ozgurkoskan@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
haftaiçi:8:30-17:00
İş Telefonu
6349
Dersin Amacı/Hedefleri
Üzerinde çalışılan konu ile ilgili sayısal verilerin gözlem veya deneme yoluyla doğru olarak
toplanması, özetlenmesi, konuyu tanıtacak şekilde işlenmesi, bilinen faktörlere göre analizi,
başka verilerle ilişkilerinin tespiti ile sonuçlarının yorumlanması ve genelleştirilmesi için
yapılan bütün işlemler “İstatistik Metotlar” olarak bilinmektedir. Bu derste öğrencilere ileriki
yaşamlarında ilgilendikleri her alanda kendilerine yardımcı olacak temel istatistik kavramlar
ve bu kavramları uygulamada kullanacakları yerler örneklerle anlatılmaktadır. Dönem
içerisinde bu ders kapsamında yapılan tüm öğrenim etkinlikleri ile;
1. Öğrencilere araştırmacı kavramının kazandırılması,
2. Analitik düşüncenin geliştirilmesi ve
3. Ziraatın değişik dallarından örnekler verilerek yorum yapma kabiliyetlerinin arttırılması
hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği
İstatistiğin tanımı, örnek, populasyon, istatistik, parametre kavramları ve bunlar arasındaki
ilişkiler, örneğin özellikleri, veri tipleri, kesikli, sürekli veriler, verilerin özetlenmesi, tanıtıcı
istatistikler, yerleşim ölçüleri (aritmetik ortalama, tepe değeri, ortanca değer, geometrik
ortalama, harmonik ortalama) ve bunların hesaplanması, özellikleri, değişim ölçüleri
(değişim genişliği, ortalama sapma, varyans, standart sapma, varyasyon katsayısı) ve
bunların hesaplanması, özellikleri, birden fazla özellik arasındaki ilişkiler, korelasyon ve
regresyon kavramları, regresyon denklemi, regresyon katsayısı, regresyon sabiti, tahmin
denklemi, tahmindeki isabet derecesi, klasik dağılımlar, normal dağılım, binomiyal dağılım,
poisson dağılımı ve bunların özellikleri ile çeşitli alanlarda kullanımı, örnekleme dağılımları
(populasyon varyansı bilindiğinde ve bilinmediğinde) ve bunlara ilişkin hipotez kontrolleri,
tek taraflı ve çift taraflı hipotez kontrolleri, I. Tip hata olasılığı, bağımsız iki grup ortalaması
arasındaki farka ilişkin hipotez testi (Student t-testi), bağımlı iki grup karşılaştırılması (Eş
yapma t-testi), oranlara ilişkin hipotez testi, korelasyon katsayısına ilişkin hipotez testi, kikare analizi, tek yanlı sınıflamalarda ki-kare analizi, dağılımlara uyum kontrolleri, iki yanlı
sınıflamalarda ki-kare analizi ve bağımsızlık kontrolleri, bağımlılık katsayısının
hesaplanması.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
100
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
90
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
90
Aktarılabilir Beceri Dersi
90
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:03.01.2024 23:50:00)
DK1
Bu dersin sonunda öğrenci temel istatistik kavramlarını öğrenecek. Öğrenci üzerinde çalışılan konu ile ilgili sayısal verilerin gözlem veya deneme yoluyla doğru olarak toplanması, özetlenmesi, konuyu tanıtacak hale getirebilecek.
Bilinen faktörlere göre veri analizi, başka verilerle ilişkilerinin saptanması ile sonuçların yorumlanması ve genelleştirilmesi için yapılan bütün işlemleri yapabilme yetisi kazanacaktır.
DK2
Denemelerle ilgili hipotezleri oluşturma yeteneği.
DK3
Hipotezlerin test edilmesi.
DK4
Denemelerin planlanması.
DK5
Ölçme ve veri toplama yöntemlerinin kavranmas.
DK6
Verilere uygun istatistiksel analizlerin yapılması.
DK7
Sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanmasını bilme.
DK8
Tarafsız karar verebilme becerisi.
DK9
Temel istatistik teknikleri ve yöntemleri uygulayabilme becerisi.
DK10
Istatistik okur yazarlik